Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji operatera u Novom Sadu , ul. Veliki rit 9B, na katastarskoj parceli br. 10 KO Novi Sad III.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje

                                                                             OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera STEVO VIDARIĆ PR, FITING NOVI SAD, Veliki rit 9B, Novi Sad, za izdavanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji operatera u Novom Sadu, ul. Veliki rit 9B, na katastarskoj parceli 10 KO Novi Sad III.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 13.01.2022. godine, operater STEVO VIDARIĆ PR, FITING NOVI SAD, Veliki rit 9B, Novi Sad, podneo Zahtev za izdavanje integralne dozvole za:
– tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji operatera u Novom Sadu, ul. Veliki rit 9B, na katastarskoj parceli 10 KO Novi Sad III.

U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji operatera u Novom Sadu, ul. Veliki rit 9B, na katastarskoj parceli 10 KO Novi Sad III, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4484 Tamara Orlović.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 16.04.2022. godine.

Zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.