Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje privremene dozvole za rad postrojenja za upravljanje otpadom, koji pribavljaju integrisanu dozvolu, na lokaciji u Kikindi, ul. Miloševački put 34, na katastarskim parcelama br. 21696/16, 21696/17 i 21696/19 KO Kikinda.

30.12.2021.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva operatera LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., Miloševački put 34, Kikinda, za izdavanje privremene dozvole za rad postrojenja za upravljanje otpadom, koja pribavljaju integrisanu dozvolu na lokaciji u Kikindi, ul. Miloševački put 34, na katastarskim parcelama br. 21696/16, 21696/17 i 21696/19 KO Kikinda.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 21.12.2020. godine, operater LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., Miloševački put 34, Kikinda, podneo Zahtev:

  • za izdavanje privremene dozvole za rad postrojenja za upravljanje otpadom, koja pribavljaju integrisanu dozvolu na lokaciji u Kikindi, ul. Miloševački put 34, za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera na lokaciji u Kikindi, ul. Miloševački put 34, na katastarskim parcelama br. 21696/16, 21696/17 i 21696/19 KO Kikinda

Aktivnosti koje privredno društvo LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., Kikinda, namerava da preduzima su skladištenje neopasnog metalnog otpada, kao i ponovno iskorišćenje predmetnog otpada u cilju proizvodnje odlivaka, na lokaciji u Kikindi.

U skladu sa trenutnom situacijom u Republici Srbiji vezano za pandemiju virusa covid19, uvid u podneti zahtev, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine uz poštovanje svih propisanih mera za sprečavanje širenja virusa i uz prethodni dogovor na broj telefona: 021/487-4484 Tamara Orlović i 021/487-4735 Svetlana Marušić.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 24.01.2022. godine.

Zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.