OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za produženje važenja integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije, matičnog broja 20189843, za produženje važenja integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja MONBAT PLC d.o.o. i obavljanje aktivnosti PRERADA STARIH OLOVNIH AKUMULATORA, OTPADA I SIROVINA NA BAZI OLOVA, PROIZVODNjA SIROVOG OLOVA I  LEGURA NA BAZI OLOVA, na lokaciji u Inđiji, ul. Save Kovačevića bb, katastarska parcela  7507/15 K.O. Inđija (broj 140-501-202/2022-06 od 18.01.2022. godine.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 25/15 i 109/19).

Materijal se može preuzeti ovde