OBAVEŠTENJE o urađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, uradio NACRT integrisane dozvole za operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije, matičnog broja 20189843, za produženje roka važenja integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja MONBAT PLC d.o.o. i obavljanje aktivnosti PRERADA STARIH OLOVNIH AKUMULATORA, OTPADA I SIROVINA NA BAZI OLOVA, PROIZVODNjA SIROVOG OLOVA I  LEGURA NA BAZI OLOVA, na lokaciji u Inđiji, ul. Save Kovačevića bb, katastarska parcela  7507/15 K.O. Inđija (broj 140-501-202/2022-06 od 18.01.2022. godine).

Uvid u  urađeni NACRT integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Nacrt dozvole se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na urađeni NACRT ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 25/15 i 109/21).