Skupština APV donela PPPPN Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“

Na 11. sednici održanoj 28.10.2021. Skupština APV donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, što je   19 plan koji je Skupština APV donela od 2016. godine do danas.

Rezervat je proglašen zaštićenim područjem od izuzetnog značaja, odnosno I kategorije, Uredbom o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike dropljeˮ („Službeni glasnik RS“, broj 86/18) da bi se očuvao jedinstveni iskonski mozaik stepskih, slatinskih i močvarnih staništa. Temeljna vrednost ovog područja je jedina preostala populacija velike droplje (Otis tarda) u Srbiji, na jugoistočnom rubu njenog srednjeevropskog areala. Velika droplja se nalazi na Svetskoj Crvenoj Listi (IUCN: Red List) ugroženih vrsta i predstavlja Strogo zaštićenu vrstu u Srbiji. Njeno stanište predstavlja očuvani tipični panonski predeo, sa osobenim biljnim zajednicama i florom i faunom čiji su brojni predstavnici strogo zaštićene vrste i vrste od značaja za zaštitu po međunarodnim kriterijumima.

Područje posebne namene obuhvata dve prostorne celine značajne za očuvanje biološke raznovrsnosti:

  1. zaštićeno područje – Rezervat , površine 6799,77 ha, i
  2. područje od uticaja na zaštićeno prirodno dobro (staništa zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta od nacionalnog značaja, delovi ekoloških koridora sa zaštitnim zonama i ostalo zemljište u okviru područja posebne namene) u površini od 9892,23 ha.

Prostornim planom data su pravila uređenja i građenja za područje posebne namene, a sve u cilju zaštite predmetnog područja, u skladu sa Uredbom o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike dropljeˮ („Službeni glasnik RS“, broj 86/18), uslovima zaštite prirode i uslovima nadležnih organa, posebnih organizacija, imaoca javnih ovlašćenja i drugih institucija.