Скупштина АПВ донела ППППН Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“

На 11. седници одржаној 28.10.2021. Скупштина АПВ донела је Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, што је   19 план који је Скупштина АПВ донела од 2016. године до данас.

Резерват је проглашен заштићеним подручјем од изузетног значаја, односно I категорије, Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропљеˮ („Службени гласник РС“, број 86/18) да би се очувао јединствени исконски мозаик степских, слатинских и мочварних станишта. Темељна вредност овог подручја је једина преостала популација велике дропље (Otis tarda) у Србији, на југоисточном рубу њеног средњеевропског ареала. Велика дропља се налази на Светској Црвеној Листи (IUCN: Red List) угрожених врста и представља Строго заштићену врсту у Србији. Њено станиште представља очувани типични панонски предео, са особеним биљним заједницама и флором и фауном чији су бројни представници строго заштићене врсте и врсте од значаја за заштиту по међународним критеријумима.

Подручје посебне намене обухвата две просторне целине значајне за очување биолошке разноврсности:

  1. заштићено подручје – Резерват , површине 6799,77 ха, и
  2. подручје од утицаја на заштићено природно добро (станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја, делови еколошких коридора са заштитним зонама и остало земљиште у оквиру подручја посебне намене) у површини од 9892,23 ха.

Просторним планом дата су правила уређења и грађења за подручје посебне намене, а све у циљу заштите предметног подручја, у складу са Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропљеˮ („Службени гласник РС“, број 86/18), условима заштите природе и условима надлежних органа, посебних организација, имаоца јавних овлашћења и других институција.