Ванредни инспекцијски преглед у ВУ „Протеинка“ Сомбор

Изршен је ванредни инспекцијски преглед код оператера ВУ  „Протеинка“ из Сомбора, а према пријави коју је покрајинској инспекцији за заштиту животне средине поднела републичка ветеринарска инспекција.

Приликом инспекцијског прегледа утврђено је да неусаглашени производ који настаје приликом прераде анималног отпада, I и II категорије, оператер одлаже – закопава у земљиште на локацији у непосредној близини производних објеката. Тачне количине овако одложеног отпада у 2016. години нису могле да буду установљене.

ВУ „Протеинка“ је пре почетка ових радова пропустила да изврши испитивање квалитета земљишта на локацији одлагања, као и анализе земљишта где је већ одложен отпад како би се утврдило да ли постоји и у којој мери постоји загађење земљишта. Поред овога за неусаглашени производ, месно-коштано брашно, није извршена класификација и категоризација како би се утврдили састав и карактеристике отпада који може бити опасан, а и овакав отпад је одлаган ван депоније отпада који има дозволу за пријем и одлагање овакве врсте отпада.

ВУ “Протеинка“ такође не поседује, нити је код надлежног органа поднела захтев за издавање дозволе за одлагање отпада, нити локација има дозволу да се на истој врши одлагање отпада, а није спроведен ни поступак процене утицаја активности одлагања неусаглашеног отпада у земљиште на животну средину.

На основу свега наведеног покрајински инспектор за заштиту животне средине наложио је ВУ „Протеинка“ из Сомбора да ХИТНО изврши испитивање нивоа загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту, да изврши ипитивање неусаглашеног производа ради утврђивања састава и карактеристика отпада, да уколико планирају да наставе са овим активностима код надлежног органа поднесу захтев о потреби израде процене утицаја активности на животну средину.

Поред овога надзираном субјекту је и ЗАБРАЊЕНО да настави са активностима одлагања неусаглашеног производа – отпада, све до добијања свих потребних сагласности и дозвола. 

ВУ  „Протеинка“ је наложено и да изврши мониторинг емисије загађујућих материја које се емитују из стационарних извора емисије. Рок за започињање мониторинга је три дана.

Инспектор ће редовно контролисати извршавање наложених корективних мера.