Војвођанским општинама додељена средства за суфинансирање израде пројектно техничке документације у заштићеним природним добрима

Нови Сад , 16. децембар 2016.

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић је у покрајинској влади потписао уговоре са представницима пет јединица локалне самоуправе, којима су одобрена бесповратна средства за суфинансирање њихових пројектних активности, чија укупна вредност износи осам милиона динара.

Реч је о конкурсу намењеном за суфинансирање израде техничке документације  – пројеката инфраструктуре у оквиру заштићеног природног добра и/или његовој заштитној зони, као помоћ јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине и то:

  1. Идејног решења за потребе исходовања локацијских услова
  2. Идејног пројекта и студије оправданости
  3. Пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима
  4. Пројекта за извођење са припадајућим фазама и планом превентивних мера

у циљу:

  • подстицања планског уређења и опремања простора неопходном инфраструктуром,
  • стварања услова за реализацију објеката инфраструктуре (првенствено саобраћајнице) на подручјима заштићених природних добара од изузетног значаја (Национални парк Фрушка Гора, Специјални резервати природе) и њиховој зони заштите, и
  • стварања просторних услова приступачности и повезивања значајних  дестинација (културна или приодна добра) са урбаним срединама.

На основу испуњених критеријума  утврђених конкурсом, средства су додељена следећим општинама, односно граду: Шид, Сремски Карловци, Апатин, Темерин и Кикинда.

У разговору са представницима јединица локалне самоуправе, покрајински секретар је поново истакао да је изузетно значајно да се јединицама локалне самоуправе путем суфинансирања помогне у реализацији пројеката инфраструктуре у заштићеним природним добрима и њиховој зони заштите. На тај начин се практично заокружује процес, почев од проглашења заштићеног природног добра, израде планске документације за заштићено природно добро – а што је у надлежности покрајине, до суфинансирања реализације утврђених планских решења, кроз израду техничке документације за инфраструктуру и њихову реализацију.