ГЛАВНА КЊИГА 2008

Главна књига 2008

86 ЈП «Србијагас» Нови Сад – ПРОЈЕКАТ разводни гасовод РГ – 05 -10 до Пећинаца и ГМРС Пећинци

138 «НИС – Рафинерија нафте Панчево» Панчево – ПРОЈЕКАТ реконструкције и модернизације аутопунилишта утовар са дна са повраћајем гасне фазе у Рафинерији нафте Панчево, на к.п. 3529 КО Војловица СО Панчево

141 АД «Лука Дунав» Панчево – ПРОЈЕКТ Ро – Ро терминал и претовар генералних и расутих терета, на к.п. 6955, 6952, 6950/12, 6953/2 КО Панчево

156 ЈВП « Воде Војводине», Нови Сад – Пројекат надвишење постојећег насипа за одбрану града Новог Сада од високих вода

169 DOO «АТЕЛ» Ковин – Пројекат експлоатације тресета лежишта Велики Лап између Гаја и Дубовца, на КП број 2914 КО Ковин СО Ковин

173 НИС АД Нови Сад, НИС-ПЕТРОЛ, од Нафтагас промет, Нови Сад – Пројекат централно складиште Нови Сад, на кп. број 2556 КО Нови Сад

174 МТП »Соларевић» из Вршца – Пројекат занатска ливница, на кп бр. 18361 КО Вршац

181 НИС АД Нови Сад, НИС-Петрол, Рафинерија нафте Нови Сад – Пројекат санације постројења за стриповањесулфидних вода на гориву II од Рафинерије Нови Сад, на кп број 2498/18 КО Нови Сад

186 НИС АД Нови Сад, НИС-ПЕТРОЛ, од Нафтагас промет – Пројекат линије за испитивање и ремонт дубинских пумпи у НИС Нафтагасу у погону «Хидросонде», на кп. број 909/3 КО Нови Сад

188 НИС АД Нови Сад, НИС-ПЕТРОЛ, Рафинерија нафте Нови Сад – Пројекат ТР секција резервоарског простора уљаре II у РНС, на кп.број 2555/32 КО Нови Сад

191 ХИ «Панонија» АД, Панчево – ПРОЈЕКТ ХИ «Панонија» ад, Панчево затеченог стања, на к.п. број 335, 337, 338, 1184/1 и 1184/2 КО Панчево

197 «Азохем» Д.О.О. – ПРОЈЕКАТ промена намене објекта из складишног објекта у објекат за производњу комплексних чврстих ђубрива, складиштење сировина и готових производа, реконструкцију и уградњу опреме, на кп. Бр. 96 КО Биково, СО Суботица

198 НИС АД НИС Петрол Б, Рафинерија нафте Панчево – Пројекат постројења у оквиру ФЦЦ комплекса (С-2400, С-2450, С-2500, С-2550, С-2600, С-2750, С-2850, С-2900 и С-2950) на кп. бр. 3559 КО Војловица

199 НИС АД Нови Сад, НИС -Нафтагас – Пројекат бушења разрадних бушотина косо-усмерених бушотинаКВ- 78, 79, 90, 80, 81, 82 и 83 (Кикинда варош) ГРМ Шабачка, на кп. број 9348/1 КО Кикинда

200 СО Кањижа, Одељење за привреду, Кањижа – Пројекат регулација водног режима субјединице Специјални резерват природе «Селевењске пустаре»- «Траћик», КО Хоргош, СО Кањижа

201 НИС АД Нови Сад НИС – НАФТАГАС, Дирекција за инжењеринг, Нови Сад – Пројекат је реконструкција система за прикупљање и спаљивање процесних флуида у погону ТНГ у Елемиру, на к.п. број 3026/1,2,3, и 3019/2 КО Елемир СО Зрењанин

214 Le Belier ливница Кикинда – Пројекат импрегнација алуминијумских одливака на к.п. бр. 21696/2 КО Кикинда

215 НИС – Нафтагас, Нови Сад – Пројекат изградња разрадне косо-усмерене бушотине КГ-68, на кп бр. 17696/1, 17696/3, 17697, 17698 и 17699 КО Кикинда

216 Д.О.О. «Футура Биотек», Зрењанин

219 А.Д. «Полет»ИГК, Нови Бечеј – Пројекат допунски рударски транспорт сировине камионским превозом од површинског копа «Гарајевац-Исток» до фабрике, јавним путем Башаид-Нови Бечеј на кп бр. 24243 КО Нови Бечеј

222 ДОО «Делко» Нови Сад – Пројекат реконструкција дела породичног објекта у пословни простор-канцеларије и лабораторију и изградња магацина за област дезинфекције, дезинсекције и дератизације на кп бр. 728 ко Петроварадин СО Нови Сад

223 Д.О.О. «Зорка Клотилд Агротехнохем» Суботица – Пројекат производња кристалних ђубрива, на кп бр. 23872 КО Стари Град СО Суботица

224 Д.О.О. «Хенкел Мерима» Крушевац – Пројекат фабрика грађевинских адхезива у Инђији, на кп бр. 7507 КО Инђија – градња фабрике течних производа

225 Дом здравља «Нови Сад» – Пројекат третман медицинског отпада из здравствених објеката Дома здравља са територије општине Нови Сад, на кп бр.74 КО Нови Сад

227 Lafarge BFC АД Беочин – Пројекат коришћење отпада од животињског ткива – месно брашно као алтернативно гориво у фабрици цемента на к.п. бр. 158/1 КО Беочин

228 МЗ «Глогоњ» Глогоњ – Пројекат изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Глогоњу, на кп бр. 2212/2 КО Глогоњ, СО Панчево

229 Д.О.О. «Сировина» Бачка Паланка – Пројекат прикупљања, сортирања и паковања опасног отпада на кп. бр. 3065/1, 742, 745, 746, 747, 740/1, 740/2, 741, 748, 749, 750 КО Б. Паланка

230 СЗР «Маркос» Марадик – Пројекат експлоартације глине у Марадику, на кп бр. 3640/1 КО Марадик СО Инђија

234 Д.О.О. «Петар Драпшин Траде» Нови Сад – Пројекат изградња претоварног пристана: платформа са кранском стазом и плато за истовар-утовар робе на десној обали канала Н. Сад-Савино село, на кп бр. 10667/1 ко Нови Сад

235 »Лафарге БФЦ» ад, Беочин – Пројекат адаптација млин цемента бр. 5 на кп бр. 1461/1 ко Беочин

236 А.Д. «Хемофарм» Вршац – Пројекат дислокације центалне кухиње (стари погон) ван фабрике Хемофарм ад у Вршцу, на кп бр. 8745/1 ко Вршац, СО Вршац

237 А.Д. «Хемофарм» Вршац – Пројекат је изградња складишта за опасне материје у кругу фабрике «Хемофарм» а.д. у Вршцу, на к.п. бр. 9690/2 КО Вршац

239 ДОО »Еко сип», Рума – Пројекат транзитни центар металних секундарних сировина и индустријског отпада, на кп. бр. 6747/6 КО Рума, СО Рума

241 А.Д. »Хемофарм», Вршац – Пројекат проширење расхладног система у кругу фабрике Хемофарм у Вршцу, на кп. бр. 18533/2 КО Вршац

242 Здравствени центар Сремска Митровица – Пројекат центар за третман медицинског отпада на кп бр. 2832 КО Сремска Митровица

244 Д.О.О. «DOB & DRA grup» Суботица – Пројекат привремени магацински простор за привремени смештај опасног/неопасног отпада, на кп бр. 4979/1 КО Бајмок СО Суботица

245 Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица – Пројекат доградња постојећег објекта Института за плућне болести Војводине и изградња радиотерапијског центра-Су+Пр+4 на кп бр. 5220/1 КО С. Каменица

246 НИС АД Нoви Сад, НИС-Нафтагас, Нови Сад – Пројекат је енергетски блок за производњу водене паре у погону ТНГ Елемир, на кп бр.3026/1 КО Елемир, СО Зрењанин

248 ДОО »Calsberg Srbija», Челарево – Пројекат експлоатација ресурса подземних вода у налазишту, на кп бр. 209/1, 2797, 2790/4, 3130 и 2805 КО Челарево, СО Бачка Паланка

249 ИГМ «Рума» ад, Рума – Пројекат експлоартације опекарске глине у лежишту ИГМ «Рума» код Руме, на кп бр. 10184 и 10186 КО Рума

253 Општа болница Кикинда – Пројекат је објекат за третман медицинског отпада на кп бр. 4909 КО Кикинда

255 Ле Белиер Кикинда – Пројекат топионица – анекс 1, на кп бр. 2196/2 КО Кикинда

259 Концерн «Фармаком МБ « Шабац, Фабрика акумулатора Сомбор АД – Пројекат је изградња нових објеката и промена намене постојећих објеката на комплексу фабрике акумулатора у Сомбору, на кп бр.21933/1 и 21938 КО Нови Сад

260 «Азохем» Д.О.О. Суботица – Пројекат складиште течних нафтних деривата, на кп бр.93,94,96 и 103 КО Биково, Горњи Верушић

262 ДОО «Бирополис» Нови Сад – Пројекат рециклажа искоришћених тонер кетриџа, на кп бр. 7737/1 КО Нови Сад

263 «Иванчић и синови» Стари Бановци – Пројекат је погон за формулацију чврстих фармацеутских форми на кп бр. 204/33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 КО Стари Бановци СО Стара Пазова

264 А.Д. «Лафарге БФЦ» Беочин – Пројекат привремени објекат за дозирање отпада животињског порекла- месног коштаног брашна, као алтернативног горива у фабрици цемента Лафарге БФЦ, на кп. бр. 158/1 КО Беочин

265 А.Д. «Лафарге БФЦ» Беочин – Пројекат привремено складиште отпадног уља у фабрици цемента Лафарге БФЦ, на кп. бр. 158/1 КО Беочин

266 Д.О.О. »Утилис» Жабаљ – Пројекат комплекс за рецилкажу са ливницом Утилис Жабаљ, на кп бр. 7499/4 КО Жабаљ, СО Жабаљ

267 «Хидрозавод ДТД» Нови Сад – Пројекат је реконструкција дренажних канала и објеката на систему за одводњавање и снабдевање водом «Песир»

268 «Хидрозавод ДТД» Нови Сад – Пројекат је реконструкција дренажних канала и објеката на систему за одводњавање и снабдевање водом «Катахат»

269 ЈП «Војводинашуме» Петроварадин, ШГ «Банат», Панчево – Пројекат је изградња едукативног центра «Чардак» у СРП «Делиблатска пешчара», на кп бр. 1141 у К.О. Делиблатски песак СО Ковин

271 НИС ад Нови Сад НИС Петрол Б, НИС Рафинерија нафте Панчево – Пројекат затеченог стања реконструисаних резервоара за складиштење нафте и нафтних деривата са пратећим инсталацијама, на кп бр. 3538, 3536, 3547, 3557, 3534, 3549, 3555, 3532, 3551, 3553, 3526, 3574, 3572, 3570 КО Војловица

272 АД «ХИП Петрохемија» ад Панчево – ПРОЈЕКАТ реконструкција ПФ секције фабрике ПЕВГ до 90000т праха годишње, на кп бр. 15930/31-43 и 15952 КО Панчево

273 ДОО «Електровојводина» ЕД Рума – Пројекат СТС «Старо Хопово» 20/0,4 кV и прикључни КБ 20кV Број кп.495 КО Ириг СО Ириг

274 АД Ливница «Кикинда» – Пројекат гасне станице течног амонијака и азота на кп бр. 10890/2 КО Кикинда

275 АД Фабрика уља «Банат» Нова Црња – Пројекат коришћење алтернативних горива(воскови винтеризације,рабљена земља за бељење,уљни талози-опасан отпад и органског отпада све из процеса производње уља) у поступку коинсенерације у новом котловском постројењу на кп бр. 2675 КО Нова Црња, СО нова Црња

277 Здравствени центар «Јужни Банат», Панчево – Пројекат постројење за прераду инфективног медицинског отпада

278 «ХИП Азотара» ДОО – ПРОЈЕКАТ затеченог стања погона амонијак III, складишта амонијак III, утоварно-истоварних рампи за амонијак са на кп бр. 15930/31-43 и 15952 КО Панчево

279 »Галеника Магмасил» ДОО – Пројекат производња течног воденог стакла, силикатних везива, На-метилсиликата, пентахидрата и обложивог песка на кп. бр. 7331/1 КО Инђија 2

280 НИС АД Нови Сад, НИС Петрол, Рафинерија нафте, Нови Сад – Пројекат изградња новог постројења Ц5/Ц6 изомеризације у рафинерији нафте Нови Сад, на кп бр.2498/18 КО Нови Сад

281 «ХИП-Петрохемија» АД, Панчево – Пројекат реконструкциј а утоварно-истоварних рампи ЛС-1101 А-К у фабрици Етилен, на кп бр. 15992,15994 и 15995/1 КО Панчево3

282 «ХИП-Петрохемија» АД, Панчево – Пројекат реконструкција био-филтера и егализациони базен у фабрици за обраду вода

283 MCS Group HGmbH, Wien – Пројекат изградња и рад пословног комплекса за рециклажу гума «Аctivex» ад – у Робно-транспортном центру у царинској зони Апатин, на кп бр.7805/14 и 7805/16 КО Апатин

285 «Максим БГ» ДОО Београд – Пројекат постројење за топло цинковање потапањем поцинковаоницу, капацитета 20т/ч поцинковане челичне конструкције на кп бр. 246/32, 246/38, 246/39 КО Љуково, СО Инђија

286 Metalfer Steel Mill ДОО, Сремска Митровица – Пројекат топионица 450000т/y гредица, на кп бр. 82507/7 КО Сремска Митровица

287 ЈП Завод за изградњу града Нови Сад – Пројекат постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Каћ и Будисава са одводом пречишћене воде до реципијент на кп.бр. 4895/2 КО Каћ

289 АД «Игма» Уљма – Пројекат експлоатацоја опекарске глине у лежишту «Позјалок» код Уљме, на кп. бр. 2575, 2578, 2579/1,2; 2582, 2583, 2587, 2588, 2589 и 2590 КО Уљма, СО Вршац

290 Гребић Весна, Шид – Пројекат станице за привремено складиштење и трансфер отпадних индустријских уља и талога, на кп бр. 5199/2 КО Шид

292 ДОО «М Марковић», Београд – Пројекат надстрешница за смештај техничких гасова, на кп бр. 735/80 КО Нова Пазова

293 ДОО «Аудиесплус», Келебија – Пројекат позајмиште глине, на кп бр. 3477 КО Телечка СО Сомбор

296 НИС АД Нови Сад НИС Петрол Б, НИС Рафинерија нафте Панчево – Пројекат модернизација железничког пунилишта у РНП, на кп бр.3576 КО Војловица

297 «Воде Војводине» Нови Сад – Пројекат «Реконструкција канала Врбас – Бездан од км 6+000 до км 80+332»

298 «ECOAGRI SERBIA» А.Д. Бела Црква – Пројекат привремено пристајалиште са претоварном станицом за расути материјал шљунак, КО Кајтасово СО Бела Црква

299 А.Д. РГ «Ечка» у Лукином Селу – Пројекат рибњак „Ечка“ у Лукином Селу, укупне површине под језерима-рибњацима 1330 ха, у заштитној зони Специјалног резервата природе „Стари Бегеј-Царска Бара“, на територији општине Зрењанин

300 АД «Шљункара», Бела Црква – Пројекат експлоатације шљунка и песка у лежишту „Шљункара“ код Беле Цркве, на кп. Бр. 1643,1644/1,2 КО Бела Црква, СО Бела Црква

301 «Воде Војводине» Нови Сад – Пројекат регулације корита и заштите града Панчева од поплаве на левој обали Тамиша од друмског до железничког моста од км 2+211 до км5+267

302 «Воде Војводине» Нови Сад – Пројекат изградње одбрамбене линије на десној обали реке Дунав од Беочина до Черевића

303 ИГМ «Полет» АД, Нови Бечеј – Пројекат прерада2-реконструкција, у кругу ад»Полет»ИГК у Новом Бечеју, на кп бр.3215 КО Нови Бечеј

304 ИГМ «Полет» АД, Нови Бечеј – Пројекат црепана 4-погон за производњу црепа, у кругу ад»Полет»ИГК у Новом Бечеју, на кп бр. 3215ко Нови Бечеј

307 НИС АД Нови Сад – Пројекат изградња хидротермалног система на бушотини БХ-3Х (Пригревица-бања Јунаковић), на кп. бр. 1605 КО Свилојево СО Апатин

309 «Ветеринарски завод» ад, Суботица – Пројекат погон за производњу течних фармацеутских форми у Суботици, на катастарској парцели број 11078/21 КО Суботица

310 D.O.O „Starter Batteries“ Београд – Пројекат је сабирно место отпадних акумулатора, на кп. бр. 16519 КО Доњи Град-Суботица СО Суботица

312 Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица – Пројекат стерилизација медицинског отпада, на кп. бр. 5220/1 КО С. Каменица

313 D.O.O. „Starter Batteries“, Београд – Пројекат је сабирни центар отпадних оловних акумулатора, на кп. бр. 3485/7 КО Ветерник СО Нови Сад

314 D.O.O. „Starter Batteries“, Београд – Пројекат је сабирно место отпадних акумулатора, на кп. бр. 2876 КО Панчево СО Панчево

315 D.O.O. „Starter Batteries“, Београд – Пројекат је сабирно место отпадних акумулатора, на кп. бр. 7003/1 КО Сремска Митровица СО Сремска Митровица

321 Дирекција за изградњу Општине Инђија – Пројекат је изградња прикључка коловоза у Улици Горчиловој у Инђији, на к.п. бр. 4068/17 и 7733/1 КО Инђија, СО Инђија