Главна књига 2012

Главна књига 2012

358 Yunirisk д.о.о. Беочин – Пројекат Центар за рециклажу индустријских отпада који имају својства опасних материја, са сакупљачком станицом за секундарне сировине у Ковачици“, на катастарским парцелама бр. 7122/1,7122/2 и 7122/3 К.О. Ковачица, СО Ковачица

401 Lafarge BFC ад Беочин – Експлоатација лапорца на површинском копу Филијала I фаза

407 Wind Park Пландиште – ПРОЈЕКАТ је изградња енергетског објекта за производњу електричне енергије Ветропарк Пландиште 1

409 Митас д.о.о. Рума – Пројекат ажурирање Доградње новог производног објекта у комплексу Румагума, на кп.бр. 6817 КО Рума.

411 Несто Дунав Сремски Карловци – ПРОЈЕКАТ Терминал за складиштење и претовар нафтних деривата, на кп. бр. 3484/1 КО Сремски Карловци, СО Сремски Карловци

412 Лука Бачка Паланка изградња кеја – Пројекат Изградња обалоутврде кеја у две фазе на кп.бр. 11047 СО Бачка Паланка

421 СП Капитал Плус д.о.о. Београд – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Саве од км 92+500 до км 93+000 на делу кп. бр 2633 КО Грабовци СО Рума

422 Ковако д.о.о. Ковачица – ПРОЈЕКАТ Погон за третман коришћеног биљног уља и масти, на кп. бр. 3198/3 КО Ковачица

423 ЈП Србијагас, Нови Сад – Пројекат изградње нових траса постојећих нафтовода и гасовода у зони аутопута Е-75 од км 108+000 до км 118+200 у новом енергетском коридору у ширем региону Новог Сада

425 НИС ад Нови Сад, НИС Петрол ОД РНП, Панчево – Пројекат модернизација РНП и интеграција нових постројења и инсталацијау кругу РНП за следећа постројења: Производња и складиштење азота С-5200, Систем угљоводоничне бакље С-3700/С-3750, Складишни резервоари за ТНГ С-16700

426 Регионална депонија Суботица – Пројекат Изградња Суботичке регионалне депоније на кп. бр. 2635 КО Биково

427 Чибук Ветрогенератор – ПРОЈЕКАТ Инфраструктурног комплекса ветрогенераторског поља Чибук у Мраморку

432 НИС ад Нoви Сад, НИС-Нафтагас – Пројекат Преселење компресора АЈАКС на СГС Кг и оптимизација експлоатација гаса на пољу Мокрин, на кп бр. 17593/4,5, и 1, и 17592 КО Кикинда , СО Кикинда.

439 РТЦ Лука Легет а.д. река Сава 177км – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Саве од км 177+900 до км 178+000 на делу кп. бр 989 КО Сремска Рача СО Сремска Митровица

441 НИС ад Нови Сад, НИС Петрол ОД РНП, Панчево – Пројекат модернизација РНП и интеграција нових постројења и инсталација (за постројења С-5000, производња водоника и С-9900/С-9950, редукционе станице природног гаса и С-22600 мернорегулациона станица природног гаса)

442 НИС РНП ТС – Пројекат Трафо станица 220/6/6 кV на кп. бр. 3561 КО Војловица СО Панчево

443 РТЦ Лука Легет а.д. река Сава 184км – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Саве од км 184+400 до км 184+800 на делу кп. бр 989 КО Сремска Рача СО Сремска Митровица

444 РТЦ Лука Легет а.д. река Сава 193км – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Саве од км 193+500 до км 194+500 на делу кп. бр 989 КО Сремска Рача СО Сремска Митровица

445 НИС а.д. Нови Сад НИС Нафтагас – Реконструкција инфраструктуре на НП Елемир фаза-1 фаза-2 на КО Елемир СО Елемир

446 Изолир ад Зрењанин – ПРОЈЕКАТ Мобилно постројење за третман празне амбалаже од полиола и изоцијаната, на кп. бр. 13184/7 КО Зрењанин I СО Зрењанин

447 Altis Chemicals BG, Београд – Објекат за блендинг моторних и индустријских уља и производњу и рециклажу средстава за хлађење (антифриз), на кп.бр. 15365/102 КО Зрењанин СО Зрењанин.

448 ЈКП Водовод и канализација, Суботица – ПРОЈЕКАТ Централни комплекс на Водозахвату II, на кп. бр. 14584/1 КО Нови Сад, СО Суботица

450 ТЕ ТО Сремска Митровица – ПРОЈЕКАТ Адаптација, испорука, извођење монтажних радова и пуштање у погон вреловодног котловског постројења на биомасу и система за повезивање на постојеће инсталације ТЕ-ТО Сремска Митровица, на кп. бр. 5933/7 СО Сремска Митровица

451 ЈП Електромрежа Србије, Београд ДВ 2×110 кВ – ПРОЈЕКАТ DV 2 x 110kV бр. 104 Б Београд 5-Стара Пазова, увођење у TS 110/20 kV Крњешевци

452 АД Хемофарм, Вршац – ПРОЈЕКАТ Реконструкција погона чврстих форми на локацији на кп. бр. 9690/1 КО Вршац СО Вршац

453 Рапид д.о.о. Рума – ПРОЈЕКАТ Експлоатација речног наноса из корита реке Саве од км 112+400 до км 113+000 на кп. бр 4508 КО Хртковци и на кп. бр. 3667/1 КО Платичево СО Рума

455 ХИП Петрохемија Панчево – ПРОЈЕКАТ Замена система заштите и управљања изводних кабловских поља 35kV и 6kV у TS 220/35/6 kV ХИП II, на кп.бр.15387 КО Панчево

458 MK Fintel Wind ветропарк Кула – ПРОЈЕКАТ Ветропарка Кула, на територији општине Кула и то: ветрогенератор 1 на кп.бр. 6195 КО Кула, ветрогенератори 2 и 3 на кп.бр. 6181/5 КО Кула, подземног кабла 20kVизмеђу ветрогенератора 3 и 2, који се поставља на кп.бр. 6181/5 КО Кула, између ветрогенератора 2 и 1, који се поставља на кп. бр. 9912 и 6195 КО КУла, као и расклопног постројења 20kV и управљачког дела са трансформатором сопствене потрошње у оквиру монтажног контејнера на кп. бр. 6195 КО Кула, као и повезивање ветропарка Кула са ТС 110/20 kV Кула кабловском везом преко парцела 6193,9911,9921/1,9895,9890/2,9887/2,9887/1,9888,5904/4,5904/3,992/3,991/10 КО Кула.

460 НИС ад Нови Сад, НИС Петрол B, РНП – Реконструкција и модернизација аутопунилишта утовар са дна са повраћајем гасне фазе, на кп. бр. 3529 КО Војловица СО Панчево

461 СП Капитал Плус д.о.о. Београд – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Дунав од км 1102+500 до км 1103+000 на делу кп. бр 10735 КО Ковин СО Ковин

463 ХИП Азотара доо Панчево – Пројекат ХИП Азотара доо Погон Амонијака III, КАН – кондиционирање и транспорта система НПК-а затеченог стања на жив. средину

464 Elektrawinds S d.o.o. Нови Београд – ПРОЈЕКАТ Ветропарк Малибунар за 4 ветрогенератора укупне инсталиране снаге 9,2 MW на територији општине Алибунар кп. бр. 7158, 7375/6, 7403/7, 7564/1 и 7563/2 КО Алибунар.

467 ЈП Завод за изградњу града Нови Сад – ПРОЈЕКАТ Приступне саобраћајнице друмско железничког моста у Новом Саду на кп. бр. ½;6660;2860/3;2860/7;2944/1,2,3,5,6,7 и 8;2960/1,2,3,4 и 5 КО Петроварадин и на кп бр. 10423/2 и3;10592/2;4156/1 и 4156/6 КО Нови Сад I

468 МК Fintel Wind а.д. Нови Београд – Ветропарк Кошава, на територији општине Вршац, на локацијама КО Уљма, Ритишево, Потпорањ, Избиште и Загајица

469 ПД Трансфер д.о.о. Шабац, Mišar – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Саве од км 96+100 до км 97+000 на делу кп. бр 2633 КО Грабовци СО Рума

471 Гуминс а.д. Нови Сад – ПРОЈЕКАТ Постројење за производњу ферихлорида у Новом Саду, на кп.бр. 2237/2 КО Нови Сад I

472 Поповић Петрол д.о.о. Босут – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Саве од км 72+300 до км 73+300 на кп. бр 3631 КО Купиново СО Пећинци

477 Једнота д.о.о. Ковачица – ПРОЈЕКАТ Силос за житарице Q = 8×2150 т са пратећим објектима, на кп. бр. 5462/2 КО Ковачица

479 Карин комерц МД д.о.о. Ветерник – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Дунав од км 1264+500 до км 1265+500 и од км 1266+000 до км 1266+600 на кп. бр 4268/1 КО Ветерник и од км 1268+600 до км 1269+000 на кп бр. 6690 КО Футог

479 Карин комерц МД д.о.о. Ветерник – ПРОЈЕКАТ Багеровања речног наноса из корита реке Дунав од км 1264+500 до км 1265+500 и од км 1266+000 до км 1266+600 на кп. бр 4268/1 КО Ветерник и од км 1268+600 до км 1269+000 на кп бр. 6690 КО Футог