Главна књига – 2018

690 ЈП Електромреже Србије, ПРОЈЕКАТ Централно уљно газдинство у Србобрану, на кп бр. 11741/1 КО Србобран

691 Хипол ад Оџаци, Пројекат Коспаљивање месног коштаног брашна у котловском постројењу Хипол а.д.Оџаци, на кп. бр. 6069/56 КО Оџаци СО Оџаци    

726 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Искоришћење топлоте алкилата са дна колоне DA-2601, у склопу РНП

730 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат Реконструкција резервоара ТК – 1101А, складиште примарног бензина, у фабрици Етилен у комплексу “ХИП Петрохемија“, на кп бр. 15993 КО Панчево

732 НИС ад Нови Сад Блок Прерада, Пројекат Реконструкција постројења атмосферске дестилације сирове нафте S-2100 уградњом новог измењивача за загревање воде за десалтер FA – 2151, у блоку VI, на к.п. број 3559 КО Војловица, у склопу РНП

733 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за разраду и експлоатацију нафтног поља Иђош

736 НИС а.д.Нови Сад Блок Прерада, Пројекат Утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса на експлоатационом пољу Меленци – лежишта Pt2-1, Pt2-2, Pt2-3, PI-1, PI-2, PI-2-1, PI-3, PI-3-1 и PI-4

737 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат Коришћење сецканих гума и гумено техничког отпада, као алтернативног горива у кругу Лафарж БФЦ, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

738 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат Реконструкција секције паковања – фабрика ПЕВГ складиште готових производа у “ХИП Петрохемија“, на кп бр. 15936 КО Панчево

742 Војпут д.о.о. из Суботице, Пројекат Експлоатација песка као техничко-грађевинског материјала на лежишту “Келебија-Војпут“ код Келебије, на делу к.п. бр. 26820 КО Стари град КО Чавољ

743 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Сушење коминалног индустријског отпада у комплексу Лафарж БФЦ, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

744 НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада, Пројекат Адаптација крацерског места нафтовода Елемир – Нови Сад, у склопу Рафинерије Нови Сад, на к.п. бр. 2498/18 КО Нови Сад III

745 НИС ад Нови Сад из Новог Сада, Блок Енергетика, Пројекат Замена резервоара за складиштење H2SO4 у Енергани Панчево, у склопу Рафинерије нафте Панчево, на к.п. бр. 3557 КО Војловица

747 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Изградња технолошке линије за складиштење и дозирање алтернативних сировинских материјала, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин 

748 West Pharmaceutical Services Beograd д.о.о., Пројекат Производни погон за производњу контактне фармацеутске амбалаже и интерних саобраћајних површина на к.п бр. 5593/2 КО Ковин и саобраћајног прикључка за прикључење на државни пут IIб реда број 310, на к.п. бр. 10572 КО Ковин   

749 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Експлоатација нафте и гаса  лежишта (Pt2-1, Pt2-2, Pt2-3, Pt2-4, PI-1, J+Bd+Sm-1 и J+Bd+Sm-2) нафтно гасног поља Елемир

750 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Адаптација система хемијског чишћења пећи БА-2201 А/Б у постројењу вакуум дестилације С -2200 у РНП, на к.п. број 3559 КО Војловица

751 Лафарге БФЦ д.о.о. , Пројекат Систем за складиштење и дозирање редуктанта хрома у цемент, који се састоји из једног слободностојећег силоса запремине 120 m3 са припадајућом опремом за складиштење и дозирање, и систем за складиштење и дозирање прашкастих материјала у системе за мељаву цемента, који се састоји из два слободностојећа челична силоса појединачних запремина 70 m3 сваки, са припадајућом опремом за складиштење и дозирање, у оквиру фабричког комплекса Лафарж БФЦ у Беочину, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

752 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Употреба неопасног отпада на бази кречњака или силицијум оксида као алтернативних сировина и истрошеног активног угља као алтернативног горива на постојећим постројењима у комплексу Лафарж БФЦ у Беочину, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

753 Metalfer Steel Mill d.o.o., Пројекат Повећање капацитета третмана поновним искоришћењем маталног отпада на 499.200 t, шљаке из пећи на 45.000 t и производње 432.000 t металних гредица индустријског комплекса топионице на кп бр. 8177/1 КО Сремска Митровица

754 ЈВП Воде Војводине из Новог Сада, Пројекат Реконструкција одбрамбеног насипа на левој обали реке Тисе од km 43+350 до km 44+600 на кп. Бр. 4423 и 4451 КО Српски Елемир СО Зрењанин

755 НИС а.д. Нови Сад Блок Енергетика, Пројекат Реконструкција постројења за производњу и пласман компримованог природног гаса (КПГ) на главној производној станици (ГПС), на кп. бр. 3886/6 КО Бачки Виногради

757 Ирмово а.д. из Степановићева, Пројекат Дистрибутивни центар течних горива (евродизел) ад Ирмово за сопствене потребе

758 ЈКП Водовод и канализација из Новог Сада, Пројекат Изградњa постројења за пречишћавање воде за пиће на изворишту “Петроварадинска ада“ у Новом Саду, на кп. бр. 453/2 и 453/3 КО Петроварадин

759 ГЕБИ д.о.о. из Чантавира, Пројекат Изградња силоса за житарице Q = 8x8000m3 са пратећим објектима на кп. бр.6146/8 КО Бачка Топола-град

761 ТЕПКО ТРАДЕ ЈАГЊЕВО д.о.о. Кљајићева, Пројекат Експлоатација опекарске сировине из лежишта “Јагњево“ – Кљајићево, на кп. бр. 3477, 3476 и 3475 КО Телечка СО Сомбор

762 Циглана и трговина Тодоровић Тодоровић Дарио ПР Пећинци из Пећинаца, Пројекат Експлоатација опекарске глине на лежишту циглане “Тодоровић“ код Пећинаца на кп. бр. 798, 799, 800/1, 800/2, 801, 802, 804, 833, 834, 835 и 836 КО Суботиште СО Пећинци

763-2 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат Реконструкција објекта складишта готових производа фабрике ПЕНГ у “ХИП Петрохемија“ – Панчево, на катастарској парцели бр. 15913 КО Панчево

764 WindVision Windfarm A д.o.o. , ПРОЈЕКАТ Изградња објекта за производњу електричне енергије Ветроелектране Алибунар 1 укупне снаге 99 MW

765 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Велебит

766 Стадард гас д.о.о., ПРОЈЕКАТ Изградња једног претакачког места за пуњење аутоцистерни пентан хексан фракцијом са неопходним манипулативним цевоводима у кругу комплекса Производно дистрибутивног центра Стандард гас у Оџацима, на кп. бр. 6069/54 КО Оџаци

767 Монбат ПЛЦ доо, Пројекат Повећање постојећих капацитета третмана и поновног искоришћења отпада и сировина, као и увођење нових врста отпада и сировина на бази олова ради достизања пуног капацитета постројења и радних дана у години, на катастарској парцели бр. 7507/15 КО Инђија

768 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Изградња три сферна резервоара за складиштење ТНГ у кругу Рафинерије нафте Панчево, на катастарској парцели бр. 3526 и 3529/1 КО Војловица СО Панчево 

769 д.о.о. DAJ COOP, Пројекат Експлоатација песка на лежишту “Мужља II“ код Зрењанина, на катастарским парцелама бр. 1135, 1136, 1046/2, 1047, 1048, 1049 и 2578 КО Мужља СО Зрењанин

770 Инфраструктура железнице Србије а.д., Пројекат Уклањање привременог монтажно – демонтажног железничко – друмског моста МД 88 преко Дунава у Новом Саду на к.п. бр. 10680 и, 10423/1 у КО Нови Сад 1 и к.п. бр. 3005 и 2960/1 у КО Петроварадин

771 ЈП Србијагас, Пројекат Изградње нових траса постојећих нафтовода и гасовода у зони аутопута Е-75 од км 108+000 до км 118+200 у новом енергетском коридору у ширем реону Новог Сада

772 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат Реконструкција погона за гранулацију у фабрици ПЕВГ, уградњом нове линије дораде “Д“ и цевовода помоћних флуида у склопу “ХИП Петрохемија“ – Панчево

773 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Експлоатације нафте и раствореног гаса на нафтном пољу Турија север 

774 ЈП Србијагас, Пројекат Изградње нових траса постојећих нафтовода и гасовода у зони аутопута Е-75 од км 108+000 до км 118+200 у новом енергетском коридору у ширем реону Новог Сада

777 Град Нови Сад, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције,  Пројекат Изградња саобраћајних површина, атмосферске канализације, водовода и јавног осветљења на Сентандрејском путу (од улице Приморске до улице Велебитске) у Новом Саду на кп. бр. 10374/1, 10391, 1685, 1684, 1683/1, 1210, 1209, 10390, 1211, 1212, 860, 767/1, 844, 634/7, 806, 805, 779, 634/1, 10393, 10374/4, 767/3, 766, 167, 164, 163, 641/8, 168/2, 10400, 1215, 1236/1, 1237, 641/1, 1214/11 КО Нови Сад I Град Нови Сад

779 Ремондис Медисон д.о.о., Пројекат Погона за термички третман опасног и неопасног отпада на кп бр. 15365/99 КО Зрењанин I – радне зоне

 781 НИС ад Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Реконструкција система цевовода у манипулацији резервоарског простора у РНП и система за аутоматско адитивирање млазног горива са захтевима EI/JIG 1530 у склопу блокова 20, 13, 16 и 24 на кп. бр. 3570, 3532, 3576 и 3529/1 КО Војловица у РНП

782 WindVision Windfarm B д.o.o.,  ПРОЈЕКАТ Изградња објекта за производњу електричне енергије Ветроелектране Алибунар 2 укупне снаге 75 MW

783 СЗР Извор из Власотинаца, Пројекат Експлоатација опекарске сировине у лежишту “Уздин“ код Уздина на кп. бр. 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723 и 3724 КО Уздин СО Ковачица

784 EE WASTE GROUPd.о.о. из Новог Сада, Пројекат Складиштење и механички третман електронског и електричног отпада, на кп. бр. 2221/12 КО Нови Сад

786 Рапид д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1357+000 до км 1358+000 на кп. бр. 4398 КО Вајска СО Бач и 4442 КО Каравуково СО Оџаци

787 Рапид д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1356+000 до км 1357+000 на кп. бр. 4768 КО Вајска СО Бач 

788 ЈП Србијагас, Пројекат Изградња транспортног гасовода РГ-04-17/I од Сремске Митровице до Шида

790 Рапид д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1093+500 до км 1094+000 на кп. бр. 8483 КО Гај СО Ковин

791 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Експлоатација нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Кикинда исток на животну средину

792 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Реконструкција постојећих објеката у манипулацији и уградња нове опреме у циљу прилагођења система за постројење дубоке прераде у РНП, на к.п. број 3529/1, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3552/1, 3555, 3557, 3558, 3559, 3563, 3568, 3569, 3570, 3572 и 3576 КО Војловица

793 НИС ад Нови Сад, Блок Прерада, Пројекат Уградња утоварних руку за доње пуњење аромата на железничком пунилишту у РНП у склопу блока 24 на к.п. бр. 3576 КО Војловица СО Панчево у РНП

794 Вуковић Commerce 2015 д.о.о. из Ветерника, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1250+000 до км 1249+500, на к.п. бр. 6610/2 КО Петроварадин

795 РТЦ Лука Легет а.д. из Сремске Митровице, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km177+800 до km178+100, на к.п. број 989 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица

796 Рапид д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1357+000 до км 1358+000 на кп. бр. 4768 КО Вајска СО Бач и кп. Бр. 4442 КО Каравуково СО Оџаци

797 Рапид д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1345+000 до км 1346+000 на кп. бр. 4768 КО Вајска СО Бач

798 ГМ Неимар д.о.о. из Зрењанина, Пројекат Експлоатација опекарске сировине на површинском копу “Ледине“ код Зрењанина

799 ФЦЦ Кикинда д.о.о., Пројекат Доградња регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди на кп. бр. 11234/5 КО Кикинда

800 АУТО-МОКИ д.о.о. из Сенте, Пројекат Подводна експлоатација песка из лежишта “Банатски Моноштор“ код Чоке I фаза – коп Језеро, на кп. бр. 2200, 2201, 2202 и 2203 КО Црна Бара

801 Лепојевић д.о.о. из Новог Орахова, Пројекат Експлоатација опекарске глине на лежишту “Чикер“ код Новог Орахова

802 РТЦ Лука Легет а.д. из Сремске Митровице, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km131+ 600 до km132+000, на к.п. број 9095/2 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица

804 ТЕ ТО Панчевац д.о.о., Пројекат изградња термоелектране топлане Панчево, на кп. бр.3523/11 КО Војловица