Главна књига 2015

Главна књига 2015

454 »Лафарге БФЦ» ад, Беочин, Постројење за мерење, транспорт и дозирање комуналног и индустријског отпада (КИО) у калцинаторску комору, у фабрици цементаЛафарге БФЦ, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин.

545 Хемофарм ад Вршац, Пројекат Реконструкција одељења ампула у фабричком кругу Хемофарм ад Вршац, на кп бр. 9690/1 КО Вршац

550 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Адаптације ПФ секције у фабрици ПЕВГ, на кп. бр. 15932, 15933, 15934, 15935, 15939, 15940, 15941 и 15942 КО Панчево 3.

551 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП – Пројекат Реконструкција и доградња система за линијско намешавање моторних бензина на к.п. бр. 3532, 3534, 3536, 3547, 3549, 3551 и 3570 КО Војловица СО Панчево

554 НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Пројекат Изградња нових резервоара за полимер модификовани битумен на к.п. број 3530 КО Војловица

555 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Пројекат Реконструкција система шаржирања С-2600 током застоја ФЦЦ-постројења на к.п. број 3570 КО Војловица

557 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прераде, Пројекат Изградња јединице за третман слопа у РНП, на к.п. број 3549 КО Војловица СО Панчево

558 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат  Изградње помоћног објекта за пречишћавање испусног ваздуха из сушаре на к.п. број 1780 КО Српски Елемир

563 Лепенка д.о.о., ПРОЈЕКАТ котларница за котао на угаљ номиналног капацитета 8 MW, на кп. бр. 220/3 КО Нови Кнежевац

565 НИС а.д. Нови Сад, Пројекат Реконструкција инфраструктуре на НГП Елемир

570 НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада, Пројекат модернизација инст. За утовар/истовар битумена на железничком пунилишту/аутопунилишту, спаљивање отп. Гасова из резервоара и уградња радарских мерача нивоа и температурних сонди на резервоарима на кп. бр. 3530 КО Војловица СО Панчево

575 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево ФСК Елемир, Пројекат реконструкција унутрашњег развода гаса и уградња нових горионика на котловима за производњу водене паре у ФСК у Елемиру, на кп. бр. 1780 КО Елемир СО Зрењанин

577 Fresenius Medical Care Srbija, Пројекат Изградња постројења за инсинерацију отпадног етилен оксида, на кп. бр.8804/5 КО Вршац СО Врашац

578 НИС а.д. Нови Сад НТЦ НИС-Нафтагас – Пројекат експлоатације гаса на гасном пољу Мајдан

582 АСА ЕКО д.о.о. – ПРОЈЕКАТ Регионални центар за управљање отпадом у Кикинди – подцелина 1в – Платои за складиштење неопасног и опасног отпада, на к.п. бр. 11234/5 КО Кикида

584 НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада, Реконструкција објекта манипулације сировина и продуката унутрашњег транспорта и дораде пумпне куће 11 са пумпама, линијама и резервоарима са циљем да се омогући намешавање биокомпоненте са дизел горивом у оквиру постојећег система отпреме у РНП на к.п. бр. 3549, 3551 и делом на кп. бр. 6964/1 КО Војловица СО Панчево

585 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Реконструкција система кондензата у секцији топле и хладне фракционације фабрике Етилен у ХИП Петрохемија Панчево, на кп. бр. 15960, 15969/2, 15970, 15971, 15972, 15973, 15974/2 и 15975/2 КО Панчево

589 Ветроелектране Балкана д.о.о. – Пројекат  Инфраструктурни комплекс ветрогенераторског поља Чибук у Мраморку, Општина Ковин, који се састоји од 57 стубова ветрогенератора, комплекса трафостанице и управног комплекса ветропарка, планиране подземне електромреже средњег напона која ће повезивати све ветрогенераторе са трафостаницом и мреже приступних путева који повезују локације свих ветрогенератора са атарским путевима

592 Теленор д.о.о., Пројекат Базна станица мобилне телефонијена локацији Иришки Венац

595 ЈП Емисиона техника и везе, Пројекат Изградње нове емисионе станице ЈП ЕТБ Сомбор, на кп. бр. 2963/2 КО Кљајићево СО Сомбор

596 ЈП Емисиона техника и везе, Пројекат Изградње нове емисионе станице ЈП ЕТБ Кикинда, на кп. бр. 11228/4 КО Кикинда СО Кикинда

597 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево – Пројекат Реконструкција постројења пумпне станице за расхладну воду у фабрици Енергетика ХИП Петрохемија Панчево, на к.п. број 15321, КО Војловица СО Панчево

598 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево – Пројекат  Уградња електромоторне пумпе за напојну воду P-1001D у фабрици Етилен ХИП Петрохемија Панчево, на к.п. број 15321, 15334, 15335, 15336, 15337, 15386, 15387, 15396, 15397, 15955,15960,15964, 15965 и 15966 КО Панчево

600 НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада РНС – Изградња ауто-истакалишта сирове нафте (четири истакачка места, два истакачка острва, приступни и излазни пут, челична надстрешница, плато, цевни мост и технолошка канализација) у оквиру Рафинерије нафте Нови Сад,  на к.п. бр. 2498/18 КО Нови Сад III

601 РТЦ Лука Легет а.д., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 85+400 до км 86+000, на к.п. број 1959 КО Обреж, СО Пећинци

602 Церена Траде д.о.о., Пројекат  промена намене постројења за прераду коже у постројење за складиштење и прераду базних уља, са доградњом: надстрешнице, бетонског платоа са танкванама и објекта за агрегат и компресор, на кп. бр. 9478/3 КО Сомбор I

603 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Изградња постројења за пријем и дозирање уљних муљева, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

604 РТЦ Лука Легет а.д. – Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 137+000 до км 137+500, на к.п. број 4308 КО Салаш Ноћајски, Град Сремска Митровица

605 ХИП-Aзотара доо Панчево –  Пројекат  Реконструкција објекта влажног поступка и гранулацијског торња у погону КАН, ХИП Азотара доо, на кп. бр. 15645 КО Панчево

606 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прераде, Пројекат затеченог стања Објекти блендинг уља и Енергетике у Рафинерији нафте Нове Сад

607 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прераде, Пројекат затеченог стања Објекти складишта и манипулације, као и објекти за прикупљање и третман отпадних вода у Рафинерији нафте Нове Сад

608 ЈКП Водовод и канализација, Пројекат Централни комплекс на Водозахват II, на кп. бр. 14584/1 КО Нови сад СО Суботица

609 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат  Реконструкција инсталације гаса у фабрици ПЕВГ после измењивача Е-209 А/Б

610 С.П.З.Р. Трки из Кусића, Пројекат Експлоатација шљунка и песка из лежишта Ланговско, на кп. бр. 1436/2, 1436/4, 1438/3 и 1449/1 КО Врачев Гај СО Бела Црква

611 Хидро База д.о.о. из Београда, Пројекат Багеровање песка из корита реке Дунав од км 1246+900 до км 1247+400, на кп. бр. 6773 КО Ковиљ СО Нови Сад

612 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања доградње зграде котлова, доградње зграде MCC H-2, изградње складишта за боце носећих гасова за хроматографе и изградње складишног резервоара за метанол у погону Етилен у фабрици ХИП – Петрохемија у Панчеву

613 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања изградње складишта за прашкасте адитиве, изградње складишног резервоара за отпадно уље RS-1 и реконструкције система кондензата, у погону ПЕНГ у фабрици ХИП – Петрохемија у Панчеву

614 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања Изградње зграде са опремом за хроматографе, изградње зграде новог MCC са TS 6/0,4 KV и изградње зграде манипулације утоварно-истоварне рампе за етилен, у погону ПЕВГ у фабрици ХИП – Петрохемија у Панчеву

615 ДП Други октобар Вршац, Пројекат Постројење за прераду воде за пиће за систем за водоснабдевање града Вршца, на кп. бр. 1263 нови премер (695/71 стари премер) КО Павлиш СО Вршац

616 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Пројекат Реконструкције система за ложење процесних пећи ВА-2201 и ВА-2201А/Б у постојећим постројењима С-2100 (атмосферска дестилација II) и С-2200 (вакум дестилација) у блоку 6, уградњом јединице за производњу водно-мазутне емулзије (ВМЕ) као лож горива уместо лож уља,  к.п. бр. 3559 КО Војловица СО Панчево

617 МОРЕ 1968 д.о.о., Бачка Паланка, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1327+000 до км 1328+000, на кп. бр. 3208 КО Плавно

618 Суноко д.о.о. из Новог Сада, Пројекат Промена намене резервоара за складиштење мазута у резервоаре за складиштење евродизела са реконструкцијом станице и претакалишта, на кп. бр. 4892 КО Бач

620 Лафарж БФЦ д.о.о., Пројекат Коришћење неопасног отпада на бази кречњака, као алтернативне сировине, на постојећем систему за дозирање сировинског брашна, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

621 Стадард гас д.о.о., Пројекат Изградња једног претакачког места за пуњење аутоцистерни пентан хексан фракцијом са неопходним манипулативним цевоводима у кругу комплекса Производно дистрибутивног центра Стандард гас у Оџацима, на кп. бр. 6069/54 КО Оџаци

622 РТЦ Лука Легет а.д., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од km178+400 до km179+150, на делу катастарске парцеле број 989 КО Сремска Рача, град Сремска Митровица

626 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Пројекат  уградња измењивача топлоте после реактора ДЦ-0251/0252 реконструкција предгревања шарже, на к.п. бр. 3530 КО Војловица СО Панчево

627 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Пројекат  пројектовање и уградња филтера и вентила сигурности на линијама отпреме деривата железничког пристаништа у РНП, на к.п. бр. 3576 КО Војловица СО Панчево

628 Регионална депонија Суботица, Пројекат Изградња Суботичке регионалне санитарне депоније  на кп. бр. 2635 КО Биково

629 Рапид д.о.о. из Руме, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 145+200 до км 145+750, на кп. бр. 5364 КО Лаћарак  Град Сремска Митровица

630 Карин Комерц МД д.о.о., Ветерник, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1264+000 до км 1265+000, на кп. бр. 4268 КО Ветерник СО Нови Сад и од км 1268+400 до км 1269+400, на кп. бр. 6690 КО Футог СО Нови Сад

631 ЈВП Србијаводе, Нови Београд, Пројекат експлоатација речног наноса из корита реке Саве од км 185+000 до км 188+000, на кп. бр. 1149 КО Сремска Рача,  Град Сремска Митровица

632 ЈВП Србијаводе, Нови Београд, Пројекат експлоатација речног наноса из корита реке Саве од км 180+000 до км 183+000, на кп. бр. 989 КО Сремска Рача,  Град Сремска Митровица

633 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања Постројење за компензацију реактивне енергије у фабрици Електроснабдевање у комплексу ХИП – Петрохемија а.д. Панчево

634 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања Зграда вакум јединице и резервоар – PVC у фабрици PVC у комплексу ХИП – Петрохемија а.д. Панчево

635 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања Систем намешавања мазута и пиро уља и лагуна таложница са пумпном станицом у фабрици Енергетика у комплексу ХИП – Петрохемија а.д. Панчево

636 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања Складиште куповног етилена у фабрици ПЕВГ у комплексу ХИП – Петрохемија а.д. Панчево

637 Бродокоп д.о.о. Оџаци, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1334+800 до км 1333+800, на кп. бр. 3207 КО Плавна и на кп. бр. 3926 КО Бођани

638 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања Складиште етилена, Т-59А – етилен, Линија за кокрекинг у складишту Етилена у комплексу ХИП – Петрохемија а.д. Панчево, на катастарским парцелама број 15980, 15981, 15982, 15983, 15984, 15985, 15986, 15987, 15988, 15989, 15990, 15991, 15992, 15993, 15994 и 15947 КО Панчево

641 Al Rawafed Srbija д.о.о. из Београда, Пројекат Изградња комплекса силоса за житарице, на кп. бр. 9059 КО Сивац СО Кула

642 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања Складишта техничких гасова у РЈ машинско одржавање у комплексу ХИП – Петрохемија а.д. Панчево

643 Хипол ад Оџаци, Пројекат Сагоревање месног коштаног брашна у котловском постројенју Хипол Оџаци, на кп. бр. 6069/56 КО Оџаци СО Оџаци

644 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат затеченог стања Егализациони базен – покривање, кућица за дуваљке и радионица МЦЦ у ФОВ у комплексу ХИП – Петрохемија а.д. Панчево

645 НИС ад Нови Сад, Пројекат Изградња аминског постројења за издвајање CO2 из природног гаса на кп. бр. 3026/1 КО Елемир СО Зрењанин

646 Трибекс д.о.о. Сремска Каменица, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1249+000 до км 1249+800, на кп. бр. 6610/1 и 6610/2 КО Петроварадин СО Нови Сад

649 Технохидросфера д.о.о., Пројекат  Изградња бунарског шахта и истражно – експлоатационог бунара б-2/2014 за потребе водоснабдевања фабрике синтетског каучука у Елемиру

650 Телеком Србија а.д., Пројекат базне станице мобилне телефоније SMMО5/SMQ05 Ириг-Мајдан, на кп. бр. 2889 КО Раковац СО Беочин

651 Телеком Србија а.д., Пројекат Реконструкција базне станице NSMО2 / NSQО2 Бранковац, на к.п. бр. 1379/11 КО Врдник СО Ириг

655 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Доградња постројења за млевење, додавање и утовар адитива у кругу Лафарге БФЦ, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

656 Карин Комерц МД д.о.о., Ветерник, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1400+800 до км 1401+800, на кп. бр.10130/1 КО Апатин