Главна књига 2016

Главна књига 2016

226 ЈП «Путеви Србије», Пројекат изградња и реконструкција магистралног пута М-18, деоница Визић-Ердевик

510 ЈП Електромреже Србије, Пројекат DV 2X400 kV Панчево-граница Румуније

559 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат Складиште опасног отпада затеченог стања

561 Metalfer Steel Mill д.о.о., Пројекат Доградње и реконструкције постојећег објекта – хале ваљаонице за механичку обраду метала са променом намене у ваљаоницу са опремом на к.п. бр. 8250/7 КО Сремска Митровица Град Сремска Митровица

590 Dunav Oil Term д.о.о., Пројекат Дистрибутивни центар за ускладиштавање и претакање течног нафтног гаса, на к.п. бр. 3484/1 КО Сремски Карловци

593 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Пројекат Прање ејекторског гаса на S-2200 (смањење емисије SОx) у РНП, на к.п. број 3559 КО Војловица СО Панчево

595 ЈП Емисиона техника и везе, Пројекат Изградње нове емисионе станице ЈП ЕТБ Сомбор, на кп. бр. 2963/2 КО Кљајићево СО Сомбор

596 ЈП Емисиона техника и везе, Пројекат Изградње нове емисионе станице ЈП ЕТБ Кикинда, на кп. бр. 11228/4 КО Кикинда СО Кикинда

602 Церена Траде д.о.о. Сомбор, Пројекат  промена намене постројења за прераду коже у постројење за складиштење и прераду базних уља, са доградњом: надстрешнице, бетонског платоа са танкванама и објекта за агрегат и компресор, на кп. бр. 9478/3 КО Сомбор I

603 Лафарге БФЦ д.о.о., Пројекат  Изградња постројења за пријем и дозирање уљних муљева, на кп. бр. 1461/8 КО Беочин

605 ХИП-Aзотара доо Панчево, Пројекат  Реконструкција објекта влажног поступка и гранулацијског торња у погону КАН, ХИП Азотара доо, на кп. бр. 15645 КО Панчево

609 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Пројекат  Реконструкција инсталације гаса у фабрици ПЕВГ после измењивача Е-209 А/Б

623 Wellbury Bela Anta д.о.о., Пројекат Инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље Бела Анта у Долову

624 ЈП Србијагас, Пројекат Изградње нових траса постојећих нафтовода и гасовода у зони аутопута Е-75 од км 108+000 до км 118+200 у новом енергетском коридору у ширем региону Новог Сада

625 Electrawinds S д.о.о., Пројекат Изградња ветропарка Алибунар на територији општине Алибунар КО Алибунар и КО Владимировац

639 ПИМ-Хидроинжењеринг д.о.о., Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1336+400 до км 1337+400, на кп. бр. 3926 КО Бођани СО Бач

640 ХИП – Петрохемија Панчево ад, ПРОЈЕКАТ – Затеченог стања Објекат за паковање и палетизацију готовог производа у фабрици Панонијапласт, погону за производњу компаунда – Панонијапласт у Црепаји, на кп. број. 2763 КО Црепаја СО Ковачица

641 Al Rawafed Srbija д.о.о. из Београда, Пројекат Изградња комплекса силоса за житарице, на кп. бр. 9059 КО Сивац СО Кула

643 Хипол ад Оџаци, Пројекат Сагоревање месног коштаног брашна у котловском постројењу Хипол Оџаци, на кп. бр. 6069/56 КО Оџаци СО Оџаци

645 НИС ад Нови Сад, Пројекат Изградња аминског постројења за издвајање CO2 из природног гаса на кп. бр. 3026/1 КО Елемир СО Зрењанин

647 Предузеће за водне путеве “ Иван Милутиновић“  ПИМ а.д., Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1078+500 до км 1079+200, на кп. бр. 4201 КО Банатска Паланка СО Бела Паланка

652 Vuković Commerce 2015 д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1103+500 до км 1104+000, на к.п. број 10735 КО Ковин СО Ковин

653 ЈП Електромреже Србије, Пројекат Изградња прикључка за ветроелектрану Алибунар на систем за пренос електричне енергије, који се састоји  од изградње нових угаоно-затезних стубова на траси далековода DV 110kv бр. 151/2 TS Панчево 2 – TS Алибунар, реконструкције дела далековода од носећег стуба 98 до TS Алибунар 110/35/20 kV и изградње прикључног разводног постројења (PRP) 110 kV

654 Electrawinds K-Wind д.о.о., ПРОЈЕКАТ Ветропарка Ковачица инсталисане снаге 125 MW

658 НИС ад Нови Сад, Пројекат Експлоатација гаса на експлоатационом пољу Кикинда Варош север СО Кикинда

659 РТЦ Лука Легет а.д., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 184+400 до км 184+800, на к.п. број1149 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица

660 Општина Бечеј Канцеларија за ЛЕР и енергетски менаџмент, Пројекат Експлоатација природно обновљивог ресурса-подземних геотермалних вода, захваћених бунаром БЧХТ-3/09 на кп. Бр. 7986 КО Бечеј

661 Wind Vision Windfarm А д.о.о., Пројекат Изградња TS 220/35 KV Алибунар са командно погонском зградом,н а кп. бр. 2474/5 КО Нови Козјак СО Алибунар

662 Wind Vision Windfarm А д.о.о., Пројекат Изградња TS 220/35 KV Алибунар 2 са командно погонском зградом,н а кп. бр. 2474/4 КО Нови Козјак СО Алибунар

663 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Пројекат Изградња јединице за третман слопа у РНП, на к.п. број 3549 КО Војловица СО Панчево

664 РТЦ Лука Легет а.д., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 194+000 до км 194+500, на делу к.п. број1149 КО Сремска Рача и на делу к.п. број 2878 КО Јамена, Град Сремска Митровица

665 ЈП Електромреже Србије, Пројекат Прикључног разводног постројења 220kV Владимировац на кп. бр. 2474/1 КО Нови Козјак

667 НИС ад Нови Сад, Пројекат Експлоатација гаса на експлоатационом пољу Банатско Карађорђево СО Житиште

668 WindVision Windfarm A д.o.o., ПРОЈЕКАТ Ветроелектране Алибунар 1 укупне снаге 99 MW

670 ЈП Електромреже Србије, Пројекат далековода 220kV  од далековода 220kV бр. 254 “Панчево 2 – Зрењанин 2“ до увођења у прикључно-разводно постројење 220 kV “Ковачица“ и прикључно разводног постројења 220 kV “Ковачица“

671 Радња за производњу опеке и црепа “Опека Вук“, Пројекат Коспаљивање месно-коштаног брашна у постројењу за проиузводњу опеке у Раткову, топлотне снаге 1MW, на кп. бр. 2334 КО Ратково СО Оџаци

672 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Пројекат Реконструкцијасистема за предгревање шарже на пострoјењу С-300 каталитички реформинг, на к.п. број 3545 КО Војловица СО Панчево

673 Бродокоп д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1322+000 до км 1323+200, на кп. бр. 3208 КО Плавна и 1729 КО Бачко Ново Село СО Бач

674 DMB SHIPPING д.о.о., Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Саве од км 178+000 до км 178+400, на кп. бр. 989 КО Сремска Рача Град Сремска Митровица

675 ГАТ ЕГАЛ д.о.о., Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1104+500 до км 1104+700, на к.п. број 10735 КО Ковин СО Ковин

676 SPEED д.о.о., Пројекат  затеченог стања за складиште нафтних деривата у Новом Саду, на к.п. број 382/1 КО Нови Сад

677 ЈП Електромреже Србије, Пројекат Опремање ДВ поља 400kV у ТС 400/220/110kV Панчево 2, на кп. бр. 13242/2 КО Панчево

679 Netgroup sistem д.о.о., Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1252+800 до км 1253+200, на кп. бр. 3005 КО Петроварадин и 3278/1КО Нови Сад III

681 Светорог д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1266+700 до км 1267+200, на кп. бр. 6690 КО Футог СО Нови Сад

682 WindVision Windfarm B д.o.o., ПРОЈЕКАТ Ветроелектране Алибунар 2 укупне снаге 75 MW

684 НИС ад Нови Сад,  НТЦ НИС Нафтагас, ПРОЈЕКАТ разрада и експлоатација гас кондензног лежишта ПЗ-1 на експлоатационом пољу Мајдан СО Нови Кнежевац

685 DMB SHIPPING д.о.о., Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Саве од км 133+000 до км 134+000, на кп. бр. 9095/1 КО Сремска Митровица Град Сремска Митровица

686 ЈП Путеви Србије, ПРОЈЕКАТ Изградња брзе саобраћајнице IБ реда бр.21 Нови Сад – Рума, Деоница 2: Парагово – почетак обилазнице Руме, km 17+445,00 – km 34+205,00 “ПП-ДП21“, Л=16,760 km К.О. Сремска Каменица, К.О. Ириг, К.О. Ривица и К.О. Рума

688 ХИП – Петрохемија Панчево ад, ПРОЈЕКАТ Адаптација система за палетирање каучука, у оквиру складишта синтетичког каучука и амбалаже у ФСК на кп. бр. 1780 КО Елемир СО Зрењанин

689 Vuković Commerce 2015 д.о.о., Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1252+200 до км 1252+700, на делу к.п. број 3005 КО Петроварадин и на делу к.п. број 3278/1  КО Нови Сад

690 ЈП Електромреже Србије, ПРОЈЕКАТ Централно уљно газдинство у Србобрану, на кп бр. 1174/1 КО Србобран

692 Промист д.о.о., Пројекат Реконструкција и пренамена објеката 19 (зграда текстилне индустрије) у складиште минералних ђубрива у ринфузном стању (НПК и УРЕА) и објекта број 21(надстрешница) у погон за паковање минералних ђубрива, на кп бр. 2222/1 КО Нови Сад I.

693 Нафтахем д.о.о. Сремска Каменица, Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1236+300 до км 1237+300, на деловима к.п. број 3370, 3380, 3374 и 3375 КО Чортановци СО Инђија

695 Хидро База д.о.о. из Београда, Пројекат Експлоатације речног наноса из корита реке Дунав од км 1097+500 до км 1097+800, на кп. бр. 8483 КО Гај СО Ковин

696 ЈП Транснафта Панчево из Београда, Пројекат Санације манипулативних нафтовода Ø600mm у кругу Терминала Нови Сад, на к.п. бр. 2009/3 КО Нови Сад

697 НИС ад Нови Сад, Пројекат Реконструкција ФЦЦ постројења ради отклањања уских грла при раду капацитетом 1400t/dan и 1600t/dan (у летњем периоду), у Блоку 6 у склопу РНП 

698 Драган Поповић П.Р. Трки из Бела Црква, Пројекат Експлоатација шљунка и песка из лежишта Ланговско, на на к.п. бр. 1438/1, 1438/2, 1437, 1450/1, 1450/3, 1449/2 (простор 3) и 1500, 1499/2, 1489/1, 1489/2, 1490, 1491 (простор 4)  КО Врачев Гај СО Бела Црква

699 Енерго-Долово Један д.о.о., Пројекат Изградња три ветротурбине појединачне снаге до 3,3 MW на к.п. бр. 12283, 11256 и 11269/2 КО Долово, са енергетским и оптичким кабловима за међуповезивање и инсталацијом уземљења на к.п. бр. 11239, 12307, 12283, 11256 и 11269/2 КО Долово

700 Хидро База д.о.о. из Београда, Пројекат Багеровање песка и шљунка из корита реке Дунав од км 1104+000 до км 1104+500, на кп. бр. 10735 КО Ковин СО Ковин