Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспорног гасовода Сремска Митровица-Шид са елементима детаљне регулације

(„Сл. лист АПВ“ број 57/2017)