Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема

(„Сл. лист АПВ“ број 57/2017)