Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара

Обедска бара позната је широм Европе још од средине 19. века. Некада је била орнитолошки резерват, а сада је Специјални резерват природе.

Обухват подручја Просторног плана има укупну површину од 29431,25 ha.

Просторни план донет је ради постизања рационалне организације и уређења простора, обезбеђење адекватне превенције од свих облика загађивања као и дефинисање просторних услова развоја подручја.

Једно је од најстаријих заштићених подручја у Европи, налази се уз реку Саву, у јужном Срему. Мочварно шумско пространство, препуно је бара и влажних ливада и шума са изузетно богатим екосистемима. Има изузетан међународни статус, проглашена је за рамсарско подручје 1977. године, и представља подручје на којем живе изуетне врсте птица. Налази се на списку мочвара од међународног значаја од 1996. године.

За потребе израде Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара урађена је Студија „Стратегија заштите, развоја и уређења Обедске баре“ која даје приказ садашњег стања и очуваности природних вредности, односно простора значајних за очување укупног биодиверзитета Обедске баре, као и заштићених природних добара и потенцијалних природних добара значајних за заштиту.

Овде можете преузети: Просторни план посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара