Просторни планови које је донела Влада Републике Србије од 2002. године до данас

Просторни планови подручја посебне намене које је у периоду  од 2002. године до данас донела Влада Републике Србије, документи којима је планиран и уређен простор и објекти од националног интереса и којима је обухваћен  део територије АП Војводине, имају изузетан значај јер се њиховим спровођењем директно утиче на развој АП Војводине. То су следећи просторни планови:

  1. Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-75 Суботица – Београд („Сл. гласник РС“ број 69/2003 и 36/2010, 143/2014 и 81/2015)
  2. Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-70 деоница граница Хрватске – Београд („Сл. гласник РС“ број 69/2003 и 147/2014),
  3. Просторни план система продуктовода кроз Републику Србију („Сл. гласник РС“ број 19/2011)
  4. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута првог реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута првог реда број 19 Шабац – Лозница („Сл. гласник РС“ број 40/2011),
  5. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Засавица“ („Сл. гласник РС“ број 66/2011)
  6. Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода јужни ток кроз Србију („Сл. гласник РС“ број 119/2012)
  7. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода јужни ток кроз Србију („Сл. гласник РС“ број 98/2013)
  8. Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор 7) („Сл. гласник РС“ број 14/2015)
  9. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Суботица-Државна граница (Келебија) („Сл. гласник РС“ број 32/2017)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је суфинансирао израду и доношење појединих планских докумената које је донела Влада Републике Србије, *(4 и 5).