Просторни планови чија је израда у току

У току је израда Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године:

У току је израда Просторних планова подручја посебне намене: