ИПА – Инструмент за претприступну помоћ

Instrument IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) успостављен је Уредбом Европског савета бр. 1085/2006 од 17. јула 2006. године. Нови јединствени инструмент за претприступну помоћ за буџетско раздобље од 2007. до 2013. године, обједињује досадашње претприступне инструменте: PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS, као и претприступни инструмент за Турску. Укупан буџет ИПА за период од 2007 – 2013. износi €€ 11,468 милијарди.

Интегрисани приступ Инструмента за претприступну помоћ се огледа и кроз саму структуру помоћи која је обједињена кроз 5 компоненти, тако да пружи циљану и ефикасну помоћ свакој земљи у зависности од њених развојних потреба и статуса на путу европских интеграција.

ИПА 2007-2013. у фокусу има два главна приоритета и то: помоћ земљама у испуњавању политичких, економских и критеријума који се односе на усвајање правних тековина ЕУ, као и изградња административних капацитета и јачање правосуђа и помоћ земљама у процесу припрема за коришћење структурних и кохезионих фондова ЕУ након приступања Европској унији.

Компоненте Инструмента претприступне помоћи – ИПА су:

  1. Помоћ транзицији и изградња институција
  2. Прекогранична сарадња
  3. Регионални развој
  4. Развој људских ресурса
  5. Рурални развој

Прве две компоненте доступне су земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима.

Најзаступљеније области у оквиру којих се финансирају пројекти обухватају друштвено-економски развој, заштиту животне средине, развој туризма, очување културног наслеђа, унапређење пољопривреде, образовање, истраживање и развој, институционалну сарадњу, итд.

Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке сарадњи између институција у пограничним областима суседних држава и они се спроводе у оквиру друге компоненте Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске уније. Програми прекограничне сарадње представљају оквир за убрзање економске интеграције, јачање капацитета и унапређење културне, социјалне и научне сарадње између локалних и регионалних заједница. Главни циљ прекограничне сарадње јесте јачање економских токова у пограничним регијама, као и постизање политичке сигурности између земаља које су укључене у програм. Један од приоритета програма је успостављање добрих суседских односа, јер спровођење програма на локалном и регионалном нивоу доприноси стварању дугорочне сарадње између људи из заједница са обе стране границе, што представља темељ за даљи напредак.

Средства која се додељују су бесповратна, уз обавезно учешће корисника донације у износу од минимум 15% од укупне вредности пројекта. Средства се додељују путем јавних конкурса. Учесници морају бити непрофитне институције. Критеријуми за учеснике се разликују од конкурса до конкурса.

Србија тренутно учествује у 8 програма: – у програмима прекограничне сарадње: са Хрватском, Мађарском, Румунијом, Бугарском, Црном Гором и Босном и Херецеговином, и – у транснационалним програмима: Јадранском програму и програму Југоисточна Европа.