О ЕУ пројектима

Земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступање ЕУ доступна су одређена средства која се пласирају кроз различите финансијске инструменте.

Европска унија сваке године издваја значајна средства из заједничког буџета за помоћ мање развијеним регионима и државама чланицама. Међутим, одређени фондови за развој ЕУ су намењени и државама које нису њене чланице, као што су државе кандидати, потенцијални кандидати, земље у развоју. Европска унија подржава и Србију на путу интеграције у европске структуре, додељујући јој финансијску помоћ, за спровођење политичких и економских реформи.

Републици Србији је већ као потенцијалном кандидату за чланство у ЕУ формално отворено учешће у већини програма Заједнице, а када добије статус кандидата број програма у које може да се укључи биће већи. За Републику Србију учешће у програмима Заједнице значи непосредно упознавање институција и грађана са системом вредности Европске уније, са њеним политикама у различитим областима, правним прописима и њиховом применом у пракси, успешним решењима и искуствима других европских земаља, као и начином и правилима функционисања ЕУ. Учешће у програмима Заједнице значајан је корак у припреми за коришћење других инструмената помоћи ЕУ у будућности, као што су кохезиони и структурни фондови Европске уније.

Република Србија се током 2007-2008. године укључила пуноправно у следеће програме Заједнице: Седми оквирни истраживачки програм, Програм за запошљавање и социјалну солидарност – Прогрес, Програм Култура 2007, Програм за конкурентност и иновативност – подпрограм за предузетништво и иновације (ЕИП). Такође, Србија је учествовала у посебним образовним програмима Заједнице који су намењени ширем кругу земаља нечланица ЕУ – ТЕМПУС и Ерасмус Мундус.

У буџету ЕУ за период од 2007. до 2013. године за земље кандидате и потенцијалне кандидате предвиђена је „нова генерација“ финансијских инструмената или фондова који обједињују постојеће елементе из периода 2000-2006., кроз следеће компоненте: IPA: Instrument for Pre-Accession – нови предприступни финансијски инструмент или фонд који треба да замени програме CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Првенствено је намењен земљама које већ имају статус кандидата (Турска, Хрватска, Македонија), али и земљама западног Балкана, потенцијалним кандидатима. ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) – Програм суседске сарадње који треба да замени програме MEDA i TACIS, намењене замљама јужног и источног Медитерана, Украјини, Молдавији, Белорусији и земљама јужног Кавказа у периоду 2000-2006. године. Инструмент за развој и економску сарадњу – намењен за мере за смањење сиромаштва и достизање Миленијумских циљева развоја УН-а у земљама које не потпадају у географском смислу под претходна два инструмента. Инструмент за стабилизацију – намењен кризним подручјима у земљама трећег света укључујући борбу против организованог криминала, борбу против тероризма, контролу нуклеарног наоружања и мере сузбијања тих појава. Interni finansijski instrumenti (иницијативе Заједнице) као што су, на пример, EQUAL, LEADER, LIFE, и Шести оквирни програм за истраживања и развој, су првенствено намењени чланицама ЕУ, али поједини елементи тих програма су, под одређеним условима, доступни и земљама које нису чланице ЕУ. Средства из тих програма пласирају се преко референтних националних/регионалних програма.