ИППЦ

Закони

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Уредбе

Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 
Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, ако и за одређивање граничних..
Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима
Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе

Правилници

Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе
Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола
Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе 30/2006 i 32/2016

Одлуке