Квалитет ваздуха

Закони

Закон о заштити ваздуха (36/2009, 10/2013 i 26/2021)
Закон о потврђивању протокола о дуготрајним органским загађујућим супстанцама уз Конвенцију о прекограничном загађивању ваздуха
Закон о потврђивању протокола о тешким металима уз Конвенцију о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима

Уредбе

Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи
Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења …
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Службени гласник РС, 11/10, 75/10, 63/13)
Уредба о одређивању зона и агломерација (Службени гласник РС, 58/11, 98/12)
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагорeвање (111/2015 и 83/2021)
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање
Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања
Уредба о методологији за израду инвентара емисија и пројекција загађујућих материја у ваздух
Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013, 23/2018, 44/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон)

Правилници

Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора …
Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења …
Правилник о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора …
Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, техникама мерења, као и о начину размене …
Правилник о садржају краткорочних акционих планова (Службени гласник РС, 65/10)

Одлуке