Квалитет вода

Закони

Закон о водама (Службени гласник РС, 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон)

Уредбе

Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање
Уредба о граничним вредностима приоритетних и приор. хазард. супстанци које загађују површ. воде и роковима за њихово достизање
Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2014. годину
Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2015. годину
Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
Уредба о висини накнада за воде за 2015. годину
Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2016. годину
Уредба о утврђивању програма управљања водама у 2017. години („Сл. гласник РС“, бр. 17/2017 и 42/2017)
Уредбу о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 35/2018)
Уредба о утврђивању програма управљања водама у 2018. години

Правилници

Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода
Правилник о референтним условима за типове површинских вода
Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса под.вода
Правилник о одређивању граница подсливова
Правилник о садржини и начину вођења водног информац. система, методологији, структури,категоријама и нивоима сакупљања података
Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним м.33/2016
Правилник о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу (сл. гласник 30/2017)

Одлуке

Одлука о одређивању граница водних подручја (Службени гласник РС, 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон)
Одлука о утврђивању пописа вода I реда