Квалитет земљишта

Закони

Закон о заштити земљишта

Уредбе

Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и приоритета за санацију и ремедијацију (Сл, гласник РС“, бр. 22/2010)

Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (Службени гласник РС, 30/18 и 64/19)

Уредба о измени уредбе о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту

Уредба о систематском праћењу стања и квалитета земљишта („Службени гласник РС“, број 88/20)

Правилници

Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта („Службени гласник РС“, број 102/20)

Правилник о садржини начину вођења катастра контамираних локација, врсти, садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података („Службени лист РС“, број 58/2019)

Правилник о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга земљишта, као и документацијји која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мониторинг земљишта („Службени гласник РС“, број 58/2019)

Правилник о садржини пројеката ремедијације и рекултивације („Службени гласник РС“, број 35/19)

Правилник о методологији за израду пројеката санације и ремедијације („Сл. гласник РС“, бр. 74/2015)

Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 37/2011)

Одлуке