Нејонизујуће зрачење

Закони

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења

Уредбе

Уредба о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2017. до 2018. г.
Уредба о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. г.
Уредба о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. г.
Уредба о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2011. до 2012. г.

Правилници

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења
Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора посебног интереса
Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења
Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини
Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса
Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима

Одлуке