Природа и биодиверзитет

Закони

Закон о националним парковима (84/2015, 95/2018)
Закон о заштити природе 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispr. i 14/2016, 95/2018-dr. zakon i 71/2021)

Уредбе

Уредба о режимима заштите
Уредба о еколошкој мрежи
Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне
Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја
Уредба о утврђивању програма управљања водама у 2016. години, 28/2016

Правилници

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање заштићених дивљих животиња
Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња
Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара
Правилник о критеријумима за издавање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту …
Правилник о условима за оснивање банке гена дивљих биљака, животиња и гљива, начину рада банке гена, начину поступања са …
Правилник о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву
Правилник о одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго…
Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама
Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја
Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење
Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја
Правилник о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја
Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја
Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја
Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,животиња и гљива5/`10,47/`11,32/`16 и 98/`16
Правилник о садржини и начину вођења регистара заштићених области (сл.гласник 33/2017)

Одлукe

Наредбе

Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2017. години (сл. гласник 17/2017)