Рибљи фонд

Закони

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (128/2014 и 95/2018 – др. закон)

Уредбе

Правилници

Правилник о програму мониторинга ради праћења стања рибљег фонда у риболовним водама
Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за рибочувара и стручног испита за рибара
Правилник о садржини обрасца годишње дозволе за привредни риболов
Правилник о категоризацији риболовних вода
Правилник о начину вођења евиденције о улову рибе, као и о изгледу и садржини јединственог обрасца евиденције улова од стране…
Правилник о условима које мора да испуњава материјал за порибљавање
Правилник о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца
Правилник о садржини и начину вођења катастра риболовних вода
Правилник о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за рибочувара, начину вођења регистра издатих лиценци, као и о..
Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду
Правилник о садржини обрасца дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годишње дозволе
Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе и обрасцу вођења евиденције дневних активности рибочуварске службе
Правилник о висини трошкова за издавање дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годишње
Правилник о начину обележавања рибарског подручја 16/2016
Правилник о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке и обрасцу рибочуварске легити… (сл. гл. 39/2016 и 38/2017)
Правилник о форми, садржини и обиму годишњег извештаја и извештаја о коришћењу рибарског подручја за… (сл. гласник РС 52/2017)
Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину
Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину,алатима … (сл.гл. РС 9/17 и 34/18)

Одлуке

Одлука о одређивању рибарског подручја у заштићеном природном добру парк природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва
Одлука о образовању покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине

Решења

Решење о установљавању рибарских подручја