Стратешки документи

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године
Национална стратегија одрживог развоја
Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара
Национална стратегија за укључивање републике Србије у механизам чистог развоја Кјото протокола …
Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију
Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији
Стратегија за управљање отпадом за период 2010-2019. године