Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

Исплате по уговору

        Уговори о привременим и повременим пословима:

Исплате са рачуна буџета