Конкурси 2020

Конкурси 2020


Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно или поштом на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.  Рок за подношење пријава по Конкурсу тече од наредног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ закључно са 16.11.2020. године.

Конкурс
Oбразац 1. – Бачка
Oбразац 1. – Срем
Образац 2. – општи подаци о учеснику конкурса и лицу овлашћеном за заступање
oбразац 3. – mеморандум подносиоцa пријаве
oбразац 4. – програм улагања у рибарско подручје – мере и активности које учесник на конкурсу планира да предузме у периоду коришћења рибарског подручја
oбразац 5. – биографија
oбразац 6. – изјава

Одлука о уступању на коришћење делова рибарског подручја


ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката које реализују удружења из области заштите животне средине на територији АПВ за 2020. годину

Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 21 дан од дана објављивања конкурса у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, у дневном листу „Дневник“, као и на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

Крајњи рок за реализацију програма/пројеката по овом конкурсу је 25. новембар 2020. године, а рок за достављање Извештаја о реализацији програма/пројекта 15. децембар 2020. године.


КОНКУРС за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2020. години, за суфинансирање израде планске документације

Рокови за спровођење конкурса

  • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  од 10.02.2020. до 10.03.020. године,
  • доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата 20.03.2020. године,
  • крајњи рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 31.12.2021. године

текст конкурса

пријавни формулар

резултат

одлука – поништава се Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2020. години, за суфинансирање израде планске документације


Годишњи план расписивања јавних конкурса за удружења грађана у АПВ у 2020. години