Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Оглашава се уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији Аутономне покрајине Војводине, у оквиру рибарских подручја која су одређена Решењем о установљавању рибарских подручја („Службени гласник РС”, број 90/2015) и то:

  1. Рибарско подручје ,,Бачка”
  2. Рибарско подручје ,,Банат”
  3. Рибарско подручје ,,Срем”

Подношење документације и рокови за спровођење конкурса

  • Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно или поштом на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.
  • Рок за подношење пријава по Конкурсу тече од наредног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ закључно са 15.10.2019. године.
  • Конкурсна документација подноси се у коверти са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (назив рибарског подручја) – НЕ ОТВАРАТИ.
  • Конкурсна документација поднета по истеку наведеног рока као и пријаве са непотпуном, неуредном, нечитком или нетачном документацијом неће се узети у разматрање.
  • Напомена: не достављати документацију која није тражена овим конкурсом јер иста неће бити узета у разматрање.

Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити путем мејла

sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs

tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs  

brigita.maric@vojvodina.gov.rs

Документи