Контакт

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина бр. 16
21101 Нови Сад
Аутономна покрајина Војводина
Република Србија

телефон: (+381) (0)21- 487-4719,  (+381) (0)21-487-4541
факс: (+381) (0)21- 456-238

веб презентација: www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
електронска адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs

ПИБ: 100715260 
матични број: 08752885
шифра делатности: 8411 (делатност државних органа)
рачун извршења буџета број: 840-30640-67
радно време: 8-16 сати

Контакти сектора (руководилаца сектора и извршилаца послова):

 1. Сектор за просторно и урбанистичко планирање
 2. Сектор за правне и материјално-финансијске послове
 3. Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
 4. Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
 5. Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
 6. Сектор за инспекцијске послове

Лицa задуженa за израду и одражавање веб презентације:

 • Зоран Шандин – саветник за информациони систем
  e-mail адреса: zoran.sandin@vojvodina.gov.rs
  телефон: (+381) (0)21 487 4485; факс: (+381) (0)21 456 238
 • Агота Шурјан – млађи саветник за информациони систем
  e-mail адреса: agota.bala@vojvodina.gov.rs
  телефон: (+381) (0)21 487 4599; факс: (+381) (0)21 456 238