Мониторинг животне средине

  • Мониторинг квалитета ваздуха

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ спроводи се аутоматским и мануaлним мерењима од стране бројних стручних институција. Системом мониторинга квалитета ваздуха успостављене су државна и локалне мреже мерних станица и мерних места за фиксна мерења на територији АПВ. Праћење квалитета ваздуха у државној мрежи аутоматског мониторинга врши Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) на шест мерних станица у Војводини.

Опширније »


  • Мониторинг полена

Биолошка улога полена је оплодња биљака, али је, на жалост, и један од најзначајнијих алергена и узрочника респираторних алергијских болести. Поленске алергије су везане за цветање алергених биљака. Пораст броја особа алергичних на полен биљака, приписује се променама и спољашње средине и самог организма. Поједине биљне врсте се налазе на својеврсној „црној листи“, јер изазивају праве епидемије врло неугодних симптома у периоду њиховог цветања. Међутим, биљке су за ову појаву најмање „криве“. Оне само обављају своју природну функцију опрашивања и размножавања, онако како су то чиниле и пре појаве човека на Земљи.

Опширније »


  • Мониторинг квалитета површинских и подземних вода

Чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гл. РС, 99/2009, 67/2012-одлука УС), утврђено је да АПВ преко својих органа, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг). Полазећи од овог законског основа реализује се мониторинг квалитета површинских вода на одабраним профилима, као допуна годишњим програмима мониторинга статуса вода у РС, који спроводи Републички хидрометеоролошки завод РС.

Опширније »


  • Мониторинг земљишта

Обавеза успостављања систематског мониторинга земљишта на простору Републике Србије дефинисана је Законом о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр.135/04, 36/2009, 36/2009 др. закон, 72/2009 др. закон и 43/2011 – одлука УС) и утврђена стратешким документима у области заштите животне средине (Национални програм заштите животне средине, Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије, Акциони план за спровођење Стратегије одрживог развоја и др.).

Опширније »


  • Биомониторинг

Биомониторинг је организован систем праћења биолошких промена у времену и простору који на најбољи начин одсликава комплекс природних и антропогених појава, утицаја и процеса. Спровођење мониторинга природних вредности и биодиверзитета на подручју Аутономне покрајине Војводине је усаглашено са међународним стандардима из ове области, те се несметано обавља размена и упоређивање података, како на локалном и националном, тако и на глобалном нивоу.

Опширније »


  • Мониторинг нејонизујућих зрачења

У складу са чланом 5. Закона о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС 36/2009), АПВ обезбеђује систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, учествује у изради Програма и обезбеђује финансијска средства за његову реализацију на територији АПВ. У циљу откривања присуства, утврђивања опасности, обавештавања и предузимања мера заштите од нејонизујућих зрачења, на територији АПВ спроводи се систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини у нискофреквентном (трансформаторске станице, подземни и надземни далеководи) и високофреквентном подручју (радио базне станице мобилне телефоније и телекомуникациони предајници радиорелејних система).

Опширније »


  • Мониторинг буке

У складу са  чланом 7. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. Гласник РС“ бр.36/2009 и 88/2010) аутономна покрајина утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима и обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији. У складу са члановима 7. и 23. овог Закона АПВ обезбеђује процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини и обезбеђује финансијска средства за његово спровођење. Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређених индикатора буке.

Опширније »