Заштита и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинскoг секретара Гојко Палалић (gojko.palalic@vojvodina.gov.rs)

Организује и усмерава рад Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора; учествује у раду радних тела Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, као и друге послове по налогу покрајинског секретара и подсекретара.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел: +381 21 487 4719
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Извршиоци

 • мр Оливиа Тешић – дипломирани биoлог, самостални саветник за заштиту и унапређење природних добара
  e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4486
 • мр Тамара Стојановић – дипломирани биoлог, саветник за заштиту природних добара и биолошке разноврсности
  e-mail: tamara.stojanovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4212
 • Лоранд Виг – дипломирани еколог за заштиту животне средине, саветник за заштиту природних добара
  e-mail: lorand.vig@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 557 283
 • Бригита Марић – дипломирани биoлог, саветник за заштиту природних добара
  e-mail: brigita.maric@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4212

У Сектору за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности се обављају следећи послови:

 • послови у области заштите природе и заштићених природних добара, екосистемског и специјског диверзитета;
 • прикупљање података и научних информација које су од значаја за заштиту, развој и унапређење природних вредности, и њиховог мудрог и одрживог коришћења;
 • обављање стручних и аналитичких послова у домену заштите природних ресурса и биодиверзитета АП Војводине;
 • припремање акта о стављању природног добра под заштиту, у складу са законом којим се уређује заштита природе;
 • припремање планова и програма управљања природним ресурсима и добрима у складу са стратешким документима;
 • спровођење поступака давања сагласности на планове, програме и друга акта којима се уређују питања везана за заштиту и коришћење природних вредности;
 • спровођење поступака давања сагласности на програме управљања рибарским подручјима на територији АП Војводине и уступања на коришћење рибарских подручја, као и други послови у области управљања рибљим фондом у риболовним водама;
 • праћење међурегионалних и националних пројеката;
 •  вођење регистра и подржавање рада невладиних организација из области заштите животне средине;
 • подржавање едукативних програма;
 • успостављање и реализовање сарадње на међурегионалном нивоу;
 • учествовање у пројектима у области заштите животне средине на међурегионалном нивоу;
 • праћење прописа из области заштите животне средине и студијско-аналитички послови из делокруга Сектора.