Заштићена подручја у Војводини

Заштићена подручја, према дефиницији из Закона за заштиту природе јесу подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност и због тога се актом о заштити проглашавају заштићеним подручјима од општег интереса. У зависности од вредности и значаја сврставају се у следеће категорије:

 • I категорија – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја;
 • II категорија – заштићено подручје покрајинског/регионалног, односно великог значаја;
 • III категорија – заштићено подручје локалног значаја

На територији АП Војводине налази се 135 заштићених подручја укупне површине око 138 000 hа, која обухвата 6,4 % простора Покрајине. То су: 1 национални парк (НП), 16 специјалних резервата природе (СРП), 9 паркова природе (ПП), 3 предела изузетних одлика (ПИО), 2 заштићена станишта (ЗС) и велики број споменика природе (СП).

Тренутно, у поступку проглашења као заштићена подручја од покрајинског значаја налазе се 3 подручја, и то: ПП „Мртваје горњег Потисја“, ПП „Јегричка“-ревизија и ПП „Стара Тиса код Бисерног острва“-ревизија, док се за једно подручје води поступак проглашења за заштићено подручје од локалног значаја: ПП „Бачкотополске долине“.

Заштићена подручја у Војводини:

НАЦИОНАЛНИ ПАРК (НП):

 1. НП „Фрушка гора“

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ (СРП):

 1. СРП „Лудашко језеро“
 2. СРП „Обедска бара“
 3. СРП „Царска бара“
 4. СРП „Селевењске пустаре“
 5. СРП „Пашњаци велике дропље“
 6. СРП „Ковиљско-петроварадински рит“
 7. СРП „Карађорђево“
 8. СРП „Засавица“
 9. СРП „Делиблатска пешчара“
 10. СРП „Горње Подунавље“
 11. СРП „Слано копово“
 12. СРП „Краљевац“
 13. СРП „Багремара“
 14. СРП „Тителски брег“
 15. СРП „Окањ бара“
 16. СРП „Ритови доњег Потисја“

ПАРКОВИ ПРИРОДЕ (ПП):

 1. ПП „Јегричка“
 2. ПП „Стара Тиса“ код Бисерног острва
 3. ПП „Тиквара“
 4. ПП „Бегечка јама“
 5. ПП „Палић“
 6. ПП „Поњавица“
 7. ПП „Камараш“
 8. ПП „Бељанска бара“
 9. ПП „Русанда“  

ПРЕДЕЛИ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА (ПИО):

 1. ПИО „Вршачке планине“
 2. ПИО „Суботичка пешчара“
 3. ПИО „Караш-Нера“

ЗАШТИЋЕНА СТАНИШТА (ЗС):

 1. ЗС „Бара Трсковача“
 2. ЗС „Мали Вршачки рит“

ПОДРУЧЈА У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ОД ПОКРАЈИНСКОГ ЗНАЧАЈА (ПП):

 1. ПП „Мртваје горњег Потисја“
 2. ПП „Јегричка“-ревизија
 3. ПП „Стара Тиса код Бисерног острва“-ревизија