Mеђународно значајна подручја у Војводини

Страница је у изради …

Рамсарска подручја

подручја која имају међународни статус према Рамсарској конвенцији (Конвенција о очувању и одрживом коришћењу  су од међународног значаја, нарочито као станишта за птице мочварнице) у Војводини. До сада је 8 подручја уписано на листу Рамсарских подручја: Обедска бара, Лудашко језеро, Стари Бегеј – Царска бара, Слано копово, Горње Подунавље, Засавица, Лабудово окно и Ковиљскo-петроварадински рит заузимајући 57.255 hа, односно 2,3% територије Покрајине.

 

IBA подручја (Important Bird Areas) 

као значајна станишта за птице од међународног значаја издвојено је 21 подручје укупне површине 354 786 ha која заузимају 16,5% простора АПВ;

IPA подручја (Important Plant Areas)

у оквиру међународног IPA пројекта (значајна ботаничка подручја) у Војводину издвојено је 27 подручја укупне површине 328 208 ha тј. 15,3% територије;

PBA подручја (Prime Buterfly Areas)

Одабрана подручја дневних лептира Европе обухватају 91 107 ha и заузимају 4,2% простора АПВ. PBA подручја у Војводини су следећа: Горње Подунавље, Фрушка гора, Делиблатска пешчара и Засавица;

Резервати биосфере

у оквиру пројекта UNESCO „Човек и биосфера“ чији је циљ обједињавање заштите биодиверзитета, културних вредности и економског развоја одређеног подручја, предложено је да СРП „Горње Подунавље“,  СРП „Oбедска бара“ и СРП „Делиблатска пешчара“ уђу у Мрежу резервата биосфере;

Значајна прекогранична подручја

као значајна прекогранична подручја издвојени су Национални парк „Фрушка Гора“, Парк природе „Палић“, СРП Лудашко језеро“ СРП „Селевењске пустаре“,  СРП “Горње Подунавље“, СРП „Засавица“ и СРП „Делиблатска пешчара“.