Општи подаци о сектору

Сектор за инспекцијске послове

Руководилац сектора је помоћник покрајинског секретара.

Обавља послове који се односе на организацију и усмеравање рада Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа потребну стручну помоћ; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора; дефинише политику и циљеве рада Сектора; израђује стратешка и планска документа неопходна за рад Сектора; припрема анализе, информације и извештаје; организује, планира и прати рад извршилаца у Сектору; прати, анализира и спроводи законску регулативу; учествује у радним групама за израду законских и подзаконских аката; организује и спроводи сарадњу са инспекцијама на републичком и локалном нивоу; организује и спроводи сарадњу са европским мрежама инспекција; учествује у реализацији пројеката везаних за Сектор; спроводи сарадњу са стручним организацијама чији је делокруг рада везан за Сектор; координира активности са оператерима, управљачима заштићених поручја, корисницима риболовних вода и субјектима који се баве прометом заштићених врста и обавља друге послове које му повери покрајински секретар, заменик покрајинског секретара и подсекретар.

 • Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад
  Заштита животне средине:
  тел.: +381 21 423 791; +381 21 520 628; факс: +381 21 520 628
  e-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs
 • Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад
  Урбанистичка инспекција:
  тел.: +381 21 487 4246; факс: +381 21 520 628
  e-mail: inspekcija.urbanizam@vojvodina.gov.rs

Извршиоци:

Контакти покрајинске и општинских инспекција

У Сектору за инспекцијске послове примарно се обављају следећи послови:

 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа који се односе на заштиту животне средине, урбанизма и просторног планирања;
 • надзор над спровођењем мера предвиђених проценом утицаја на животну средину као и испуњеност услова дефинисаних дозволама које издају надлежни органи;
 • вршење прегледа и пријем објеката и издавање решења за почетак рада објекта (о испуњености услова заштите животне средине), пружа стручна помоћ органима, организацијама и грађанима у вези примене прописа из надлежности Секретаријата;
 • студијско-аналитички послови из делокруга Сектора и
 • врше други послови утврђени законом и општим актом.

У Сектору за инспекцијске послове образоване су подручне јединице у Сремској Митровици, Зрењанину, Панчеву, Суботици и Вршцу, а формиране су уже унутрашње јединице:

 • Одељење за контролу индустријских објеката;
 • Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда