Надлежности Сектора за инспекцијске послове

1.      Одељење за контролу индустријских објеката

У области контроле индустријских објеката по правилу (али не и искључиво) надлежност покрајинске инспекције обухвата објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежни покрајински орган.

Поред ових објеката покрајинска инспекција има додатне надлежности, без обзира на надлежност над издавањем дозвола, утврђене појединачним законима у области животне средине и од чега треба истаћи да се:

  • према Закону о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) Аутономној покрајини поверава вршење инспекцијског надзора над активностима управљања амбалажним отпадом који се обавља на територији Аутономне покрајине.
  • према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) инспекцијски надзор над активностима које укључују управљање опасним отпадом и третман отпада на целој територији АП Војводине врши покрајинска инспекција.
  • према Закону о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010) инспекцијски надзор који се односи на квалитет отпадних вода које се испуштају у реципијент на територији Аутономне покрајине поверен је Аутономној покрајини.

2.      Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда

У области контроле заштићених подручја Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр.), Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора на заштићеним подручјима, која се налазе на територији Аутономне покрајине тј. над оним заштићеним подручјима на територији Аутономне покрајине које је прогласила Влада Србије или Влада Аутономне покрајине. Надлежност у области контроле заштите и очувања дивљих врста је дефинисана чланом 25 Закона оутврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине(„Сл. Гласник РС“, бр. 99/2009).

Област заштите и одрживог коришћења рибљег фонда је уређена Законом о одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) којим је дефинисано да Аутономна Покрајина обавља послове инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда корисника рибарских подручја у заштићеним природним добрима на територији АП Војводине и промета риба на територији АП Војводине.

Као илустрација кључних надлежности покрајинске инспекције исте су приказане у табели:

Област контроле

Подобласт

Објекти надзора

Индустријски објекти

Отпад

Постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган Аутономне покрајине, сви оператери на територији АПВ који управљају опасним отпадом и оператери који врше складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе

Отпадна вода

Сва постројења на територији АП Војводине који отпадне воде испуштају у реципијенте и постројења која испуштају хазардне материје у канализацију

Амбалажни отпад

Сва постројења на територији АП Војводине

Бука, нејонизујуће зрачење, ваздух

Постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган Аутономне покрајине

Заштићена подручја

/

Подручја проглашена од стране Владе РС и Владе АПВ

Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда

/

Све риболовне воде на територији АПВ

Заштита и очување дивљих врста

/

Територија АПВ осим прекограничног кретања заштићених биљних и животињских врста које подлежу надлежности републичке инспекције за заштиту животне средине

Урбанизам

/

Целокупна територија АПВ