Организациона структура

У Сектору за инспекцијске послове има укупно 22 запослени: помоћник покрајинског секретара и 21 стручних сарадника – инспектора. Сектор је организован преко подручних јединица и две уже унутрашње јединице. Организациона структура је приказана на слици:

Организациона структура

 

Организационе (унутрашње) јединице Сектора за инспекцијске послове:

1.   Одељење за контролу индустријских објеката, Нови Сад и 4 подручне јединице – 7 инспектора

  • Нови Сад (4);
  • Зрењанин (3 од којих 1 начелник одељења);
  • Сремска Митровица (1);
  • Суботица (1) и
  • Панчево (2).

У Новом Саду је распоређено 4 инспектора,  у Зрењанину 3 од којих 1 начелник одељења, у Сремској Миторвици 1 инспектор, у Суботици 1 инспкетор, а у Панчево 2 инспектора.

2.   Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда, Нови Сад и 2 подручне јединице – има 8 инспектора

  • Нови Сад – 4 инспектора (3 природа и 1 рибарство);
  • Суботица – 3 инспектора (2 природа и 1 рибарство);
  • Вршац – 1 инспектор за рибарство);

У Новом Саду је распоређено 4 инспектора (3 за контролу заштићених подручја и 1 за контролу заштите и коришћења природних добара и ресурса), у Суботици 3 инспектора (2 за контролу заштите и коришћења рибљег фонда и 1 за контролу заштите и коришћења природних добара и ресусра), у Вршцу је распоређен један инспектор (за контролу заштите и коришћења рибљег фонда).

У домену контроле заштите и коришћења природних добара и ресурса, на основу броја објеката контроле, територија АПВ је подељена на 5 области и Нови Сад и Суботицу. Сваку област контролише по један инспектор док су Нови Сад и Суботица подељени по објектима контроле;

У домену заштите и одрживог коришћења рибљег фонда покрајинска инспекција контролише риболовне воде у рибарском подручју “Војводина” које је територијално подељена на 3 области од којих сваку контролише по један инспектор.

3. Инспекцијски послови за урбанизам

У Сектору за инспекцијске послове је распоређена 2 урбанистичка инспектора у Новом Саду.