Мониторинг и информациони систем животне средине

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинскoг секретара Драган Ђурица (dragan.djurica@vojvodina.gov.rs)

Организује и усмерава рад Сектора, распоређује послове на непосредне извршиоце, пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора, обавља послове који се односе на организацију система мониторинга, проучавање добијених података, конципирање програма мониторинга квалитета ваздуха, конципирање информационог система животне средине, конципирање планова заштите од удеса, конципирање планова и програма управљања природним ресурсима и добрима, координира све активности локалне мреже и послове праћења мониторинга квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији АП Војводине, конципира план квалитета ваздуха за територију АП Војводине, конципира краткорочне акционе планове, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора, учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе, као и друге послове које му повери покрајински секретар, заменик покрајинског секретара и подсекретар.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел.: +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Извршиоци:

Делокруг рада Сектора за мониторинг и информациони систем животне средине је:

  • доношење програма, акционих и санационих планова у области заштите животне средине за територију АП Војводине;
  • успостављање и развијање мониторинга квалитета животне средине за територију АП Војводине;
  • координирање активности локалне мреже и послова прађења мониторинга квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији АП Војводине;
  • доношење плана квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама у којима је ваздух III категорије за територију АП Вoјводине;
  • доношење програма мониторинга животне средине за територију АП Војводине;
  • управљање акцидентима и доношење планова заштите од удеса;
  • обављање студијско-аналитичких послова из делокруга Сектора;
  • развој информационог подсистема у области заштите животне средине, као дела јединственог информационог система Републике;
  • спровођење поступака издавања дозвола за рад за стационарне изворе загађивања ваздуха за које није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе односно израда студије о процени утицаја.

Извештаји и публикације: