Биомониторинг

Биомониторинг је организован систем праћења биолошких промена у времену и простору који на најбољи начин одсликава комплекс природних и антропогених појава, утицаја и процеса. Спровођење мониторинга природних вредности и биодиверзитета на подручју Аутономне покрајине Војводине је усаглашено са међународним стандардима из ове области, те се несметано обавља размена и упоређивање података, како на локалном и националном, тако и на глобалном нивоу.

Уз стручну помоћ Завода за заштиту природе Србије, од 2002. године, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој финансијски подржава израду пројекта Биомониторинг угрожених биљних и животињских врста и њихових заједница у Аутономној покрајини Војводини.

Извештаји:

Биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2015. години
Стање популација међународно значајних врста биљака и животиња на слатинским, степским и шумостепским стаништима у Војводини у 2011. години 
Стање осетљивих екосистема и угрожених биљних и животињских врста на подручју АП Војводине у 2011. години 
Извештај биомониторинга за 2008. годину
Извештај биомониторинга за 2007. годину 
Извештај биомониторинга за 2006. годину 
Извештај биомониторинга за 2005. годину 
Извештај биомониторинга за 2004. годину 
Извештај биомониторинга за 2003. годину