Мониторинг буке

У складу са чланом 8. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. Гласник РС“ бр.96/2021) аутономна покрајина као један од субјеката заштите животне средине од буке на територији Републике Србије, утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима и обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији.

У складу са законском регулативом надлежни орган аутономне покрајине обезбеђује процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини и обезбеђује финансијска средства за његово спровођење.

Мониторинг буке у животној средини представља систематско континуирано праћење вредности индикатора буке, односно континуирано праћење утицаја буке на животну средину у циљу заштите здравља људи и очувања и унапређења животне средине.

Подаци из мониторинга буке, стратешких карата И акционих планова се достављају Агенцији за заштиту животне средине која је надлежна за израду информационог система животне средине.

Приоритет за израду стратешких карата буке су агломерације са више од 100.000 становника, главни путеви са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 3.000.000 возила и пруге са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова.

Месечни извештај:

Усвојени прописи