Мониторинг буке

У складу са  чланом 7. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. Гласник РС“ бр.36/2009 и 88/2010) аутономна покрајина утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима и обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији.

У складу са члановима 7. и 23. овог Закона АПВ обезбеђује процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини и обезбеђује финансијска средства за његово спровођење. Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређених индикатора буке.

У складу са члановима 7. и 23. овог Закона АПВ обезбеђује процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини и обезбеђује финансијска средства за његово спровођење. Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређених индикатора буке.

У складу са чланом 20. овог Закона аутономна покрајина има обавезу обезбеђивања и доставу података Агенцији за заштиту животне средине о нивоима буке у животној средини који су основa за израду стратешких карата и акционих планова заштите од буке.

Приоритет за израду стратешких карата буке су агломерације са више од 100.000 становника, главни путеви са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 3.000.000 возила и пруге са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова.

Месечни извештај:

Усвојени прописи