Мониторинг квалитета ваздуха

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ спроводи се аутоматским и мануaлним мерењима од стране бројних стручних институција.

Системом мониторинга квалитета ваздуха успостављене су државна и локалне мреже мерних станица и мерних места за фиксна мерења на територији АПВ.

Праћење квалитета ваздуха у државној мрежи аутоматског мониторинга врши Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) на  шест мерних станица у Војводини. Податке о квалитету ваздуха у реалном времену можете погледати овде

На локалном нивоу успостављене су две мреже аутоматског мониторинга:

  • мрежа Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (ПСУЗЖС) за територију Војводине (седам аутоматских станица); податке о квалитету ваздуха у реалном времену можете погледати овде 
  • мрежа Града Панчева за територију Панчева (четири аутоматске станице); податке о квалитету ваздуха у реалном времену можете погледати овде

Просторни распоред аутоматских станица у државној и локалним мрежама приказан је на Слици 1. Спецификација мреже аутоматског мониторинга којом управља ПСУЗЖС, по ЕoI класификацији, односно типу станица и мереним основним и специфичним параметрима, дата је у Табели 1.

Слика 1 – Мрежа аутоматског мониторинга амбијенталног ваздуха у АПВ     
(по типу станице и оператеру)

АЗЖС-Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине; ПСУЗЖС-Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; ОБ-Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општина Беочин, ГПА-Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Град Панчево, Секретаријат за заштиту животне средине.

Мреже аутоматског мониторинга континуално прате полутанте са основним метео параметрима. Једночасовне средње мерене концентрације се шаљу путем ADSL/GPRS-а у реалном времену на даље процесирање у централне системе за обраду података.

Детаљан приказ мреже којом управља ПСУЗЖС и резултате аутоматског мониторинга можете преузети на порталу  www.vazduhvojvodina.vojvodina.gov.rs или на следећој страници.

Мануални мониторинг квалитета ваздуха врше заводи за јавно здравље са територије Војводине и друге стручне институције. Дат је сумарни преглед локација и мерених параметара по годинама:

Извештаји и публикације:

Мониторинг квалитета ваздуха у затвореним просторијама

Корисни линкови:

Усвојени прописи