Аутоматска станица 2ЗРА – Зрењанин

Адреса станице централна градска саобраћајница, угао Булевара Милутина Миланковића и Цара Душана
Координате станице 45°23´00.80˝          20°23´24.53˝
Надморска висина  75 м
EoI класификација  Т/У/РЦ
Опис станице  станица је намењена за праћење нивоа загађења у стамбено пословној зони које потиче првенствено из саобраћаја, али то не искључује остале изворе загађења.
Индикатори загађења  бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX), азотни оксиди (NO/NO2/NOx),  сумпор диоксид (H2S/SO2), суспендоване честице(PM10, PM2.5 ), суспендоване честице* (PM10), ТМ/М** (As, Cd, Pb, Ni), BaP***
Метео параметри  правац и брзина ветра, температура и релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак

PM10* – одређивање 24-часовне масене концентрације суспендованих честица фракције PM10 референтном-гравиметријском методом
TM/M** (As, Cd, Pb, Ni) – одређивање садржаја суспендованих честица фракције PM10 у 24-часовним узорцима (ТМ-тешки метали: Cd -кадмијум, Pb -олово, Ni -никл); М-металоиди (As -арсен)
BaP*** – одређивање садржаја суспендованих честица фракције PM10 у 24-часовним узорцима (BaP -бензо(а)пирен)

Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са  аутоматске станице 2ЗРА-Зрењанин:

2023. година

2022. година

2021. година

2020. година

2019. година

2018. година

2017.година – станица није радила

2016. година – станица није радила

2015. година

2014. година

2013. година

2012. година

2011. година

2009. година

2008. година