Мониторинг квалитета површинских и подземних вода

Провери и избриши ову страницу (направљена је нова; адреса на ћирилици!)

Чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гл. РС, 99/2009, 67/2012-одлука УС), утврђено је да АПВ преко својих органа, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг). Полазећи од овог законског основа реализује се мониторинг квалитета површинских вода на одабраним профилима, као допуна годишњим програмима мониторинга статуса вода у РС, који спроводи Републички хидрометеоролошки завод РС. Циљ мониторинга је испитивање присуства специфичних загађујућих материја, приоритетних и приоритетних хазардних супстанци, у води и седименту одабраних речних и каналских профила, као и у заштићеним природним добрима, а у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, 35/2011) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС 50/2012).

 • Референтни мониторинг хемијског квалитета површинских вода Војводине као подлога за пројектовање мониторинга за 2003. годину, 2003
 • Референтни мониторинг хемијског квалитета површинских вода Војводине и интервентни мониторинг заштићених зона за 2003. годину, 2004
 • Студија изводљивости „Реконструкција и рехабилитација канала Бегеј“, 2004
 • Референтни мониторинг хемијског квалитета површинских вода војводине за 2005. годину, 2005
 • Референтни мониторинг хемијског квалитета површинских вода Војводине за 2004. годину, 2005
 • Алтернативна решења снабдевања водом Војводине (национални програм уређења, заштите и коришћења вода у србији за период 2003-2006 године, у 2004. години) књига 1: резултати теренских истраживања на сектору Месарске ливаде-Апатин-Буџак, 2005
 • Aлтернативна решења снабдевања водом Vојводине (Национални програм уређења, заштите и коришћења вода у Sрбији за период 2003-2006 године, у 2004. години) књига 2: потенцијална изворишта на сектору Месарске ливаде-Апатин-Буџак, 2005
 • Guidebook for the preparation of the water quality improvement program of the Autonomous Province of Vojvodina, 2006
 • Sustainable solutions to improve the quality of drinkig water affected by high arsenic contents in 3 Vojvodinian regions final report, 2006
  • Executive Summary
  • Hydrogeology
  • Technology
  • Distribution
  • Financial and Economic Analysis
 • Мониторинг квалитета воде и седимента у каналу Надела, 2006
 • Извештај о хемијском испитивању бунарске воде и воде после третмана, 2006
 • Алтернативна решења снабдевања водом војводине (Национални програм уређења, заштите и коришћења вода у Србији за период 2003-2006 године, у 2005. години) потенцијална изворишта на сектору Ковин-Дубовац-Банатска Паланка, 2007
  • Претходна Студија изводљивости изградње РВС Дубовац-Зрењанин-Кикинда-Књига 1
  • Претходна Студија изводљивости иградње РВС Дубовац-Зрењанин-Кикинда-Књига 2
 • Извештај о мониторингу садржаја арсена у бунарској води у систему јавног водоснадбевања у АПВ, 2007
 • Пројекат: истраживање присуства приоритетних супстанци у води и седименту у заштићеним и одабраним локацијама површинских вода у АПВ, 2007
 • Мониторинг арсена у води бунара за водоснадбевање становништва на подручју Јужног Баната, 2008
 • Мониторинг хемијског квалитета површинских вода и седимента у заштићеним зонама црним еколошким тачкама у Војводини за 2008. годину, 2008
 • Мониторинг арсена у води бунара за водоснадбевање становништва на подручју Јужне Бачке и Срема, 2009
 • Прелиминарна квалитативна и квантитативна анализа процедних вода и гасова са депонија у циљу успостављања континуалног мониторинга, 2009
 • Пројекат: анализа отпадних вода загађивача у циљу идентификације водећих сила и  значајних притисака на ХС ДТД, 2009
 • Стратегија водоснадбевања и заштите вода у АПВ, 2009
 • Студија изводљивости-пројекат регионалног водоснабдевања у Југозападној Бачкој Кула-Оџаци-Бач-Бачка Паланка  књига : извршни резиме, 2010
 • Истраживање присуства специфичних полутаната на одабраним профилима на водотоцима у АПВ, 2011
 • Програм мера заштите долине реке Тамиш од државне границе до ушћа у Дунав код Панчева, за период 2011-2021., 2011
 • Мониторинг квалитета вода Фрушке горе. 2011.
 • Утицај вода канализационог система Града Панчева на реципијенте, 2011.
 • Животна средина у АПВ – Стање, изазови, перспективе, Поглавље ВОДЕ, 2011
 • Истраживање утицаја отпадних вода са фарми на загађење подземних вода нутријентима и специфичним полутантима, 2012
 • Мониторинг квалитета површинских вода у АП Војводини у 2013. години
 • „Студијa просторне диференцијације животне средине на територији АПВ у циљу идентификације најугроженијих локалитета“ 2013
 • Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину
 • Мониторинг квалитета површинских вода у АП Војводини у 2014. години
 • Мониторинг квалитета животне средине у АП Војводини у 2015. години