Мониторинг нејонизујућих зрачења

У складу са чланом 5. Закона о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС 36/2009), АПВ обезбеђује систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, учествује у изради Програма и обезбеђује финансијска средства за његову реализацију на територији АПВ.

У циљу откривања присуства, утврђивања опасности, обавештавања и предузимања мера заштите од нејонизујућих зрачења, на територији АПВ спроводи се систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини у нискофреквентном (трансформаторске станице, подземни и надземни далеководи) и високофреквентном подручју (радио базне станице мобилне телефоније и телекомуникациони предајници радиорелејних система).

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења врши се у зонама повећане осетљивости (подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечија игралишта; површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене, у складу са препорукама СЗО) насељених места у АПВ, у складу са Програмом систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године, а сагласно Уредби о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године (Службени гласник РС, 35/2013).

Правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији Аутономне покрајине Војводине:

1. Електротехнички институт „Никола Тесла“ из Београда, улица Косте Главинића бр. 8а;
2. Факултет техничких наука из Новог Сада, улица Трг Доситеја Обрадовића бр. 6;
3. „Консинг“ д.о.о., Београд, Сурчински пут 1А;
4. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3;
5. „Институт ватрогас“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр. 66;
6. W – line д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30;
7. Електротехнички факулт Универзитета у Београду, Катедра за телекомуникације, Лабораторија за радио-комуникације, Булевар краља Александра бр. 73;
8. ЈП Нуклеарни објекти Србије из Винче, улица Мике Петровића Аласа бр. 12 – 14,
9. д.о.о. ЛАБИНГ из Београда, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 68;
10. д.о.о. ПАНОС ИНЖЕЊЕРИНГ из Каћа, улица Делфе Иванић бр. 59;
11. Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, улица Марка Миљанова бр. 9 и 9А;
12. ASTEL PROJEKT DOO Краљице Наталије 38/46 Београд
13. Квалитет а.д. Ниш, Булевар Светог цара Константина 82-86

Списак овлашћених правних лица за систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини објављен на сајту Министарства заштите животне средине

Извештаји:

Усвојени прописи

Плаћање Републичких административних такси

Тарифни број 191.  

За решење којим се утврђује испуњеност прописанихуслова за испитивање нивоа зрачења нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини

65.490
Тарифни број 200.  

За решење за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса

26.190
Тарифни број 6.  
За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано 480
За жалбу суду 390