Просторно и урбанистичко планирање

Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара Светлана Килибарда (svetlana.kilibarda@vojvodina.gov.rs)

Руководи радом Сектора; организује, обједињава и усмерава рад извршиоца у Сектору; одговара за благовремено, законито, правилно и ефикасно обављање послова у Сектору; координира активности и предузима потребне мере из делокруга Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; утврђује предлоге Програма рада Сектора, извештаја о раду Сектора и материјала по програму рада Секретаријата; учествује у изради нацрта закона и других прописа из тих области; остварује сарадњу са органима, организацијама и институцијама чији је оснивач република, покрајина, односно јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора; прима странке и пружа им стручну помоћ и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел: +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Група за просторно планирање

Извршиоци

Руководилац групе је Софија Шумаруна, дипломирани инжeњер архитектуре, виши саветник за просторно планирање
e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs
тел/факс: +381 21 456 851

 • Јелена Вујасиновић Гркинић – дипломирани инжењер архитектуре – мастер, саветник за урбанизам
  e-mail: jelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4492
 • др Сања Симеунчевић Радуловић – дипломирани инжењер архитектуре, саветник за просторно планирање
  e-mail: sanja.simeuncevic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4077

У Сектору за просторно и урбанистичко планирање се обављају следећи послови:

 • обављају се послови који се односе на припрему спровођења поступка давања претходне сагласности и сагласности на планска документа у складу са посебним законом;
 • прати се стање и предлажу мере за развој и унапређење у области урбанизма и просторног планирања;
 • израђују се информације и извештаји из делокруга Сектора предвиђени програмом рада Секретаријата;
 • израђују се анализе, извештаји, информације, мишљења и други материјали из делокруга Сектора;
 • дају се мишљења, односно сагласности на акта надлежних органа за Скупштину Аутономне покрајине Војводине и Покрајинску владу и када је то прописано посебним законом, односно општим актом;
 • остварује се, при вршењу послова из делокруга Сектора, сарадња са органима, организацијама и институцијама чији је оснивач република, покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
 • канцеларијски послови за потребе рада Сектора и
 • врше други послови утврђени законом и општим актом.