Информациони систем о простору

У континуитету, од 2003. године, обављају се послови на формирању информационог система о простору. Природа ових послова захтева континуиран рад на развоју, вођењу и ажурирању појединачних модула система. Модел главних показатеља за мониторинг просторног развоја утврђен је Просторним планом Републике Србије. Анализом усаглашености показатеља реализованих у оквиру послова на развоју информационог система о простору АП Војводине са основним моделом показатеља за праћење просторног развоја Републике Србије, дошло се до податка да од укупно 106 показатеља основног модела, потпуна усаглашеност постоји код 14 показатеља, делимична усаглашеност код 11 показатеља, а потпуна неусаглашеност код 81 показатеља. Овакви резултати последица су чињенице да су Просторним планом Републике Србије постављени нови стандарди у области просторног планирања, док је модел показатеља праћених у оквиру развоја информационог система о простору АП Војводине утврђен на основу Просторног плана Републике Србије из 1996. године. Такође, анализом је показано да је за израду велике већине показатеља (73 показатеља) потребно додатно истраживање и моделовање, као и значајно прилагођавање укупних статистичких и информатичких ресурса Републике, реализација основног модела за Републику, а самим тим и за АП Војводину, а што упућује да предметна активност представља дугорочни задатак.

Документи инфромационог система o простору