Просторни планови које је донела Влада Републике Србије

Просторно планирање представља стратешку основу за развој једног друштва, односно државе. Израдом планске документације, планирањем простора спроводи се развој одређене територије. Примарна улога просторног планирања је да повећа степен интегрисаности између сектора, као што су енергетика, саобраћај, привреда (индустрија), становање, да побољша националне, регионалне и локалне системе урбаног и руралног развоја, у циљу интегралног приступа различитим тематским областима чији се интереси преплићу на одређеном простору, уз истовремену заштиту животне средине.

Основни плански документ просторног планирања и развоја  у Републици Србији је Просторни план Републике Србије („Сл. гласник Репиблике Србије“ број 88/2010).

За подручја која због природних културно-историјских или амбијенталних вредности, експлоатације минералних сировина, искоришћења потенцијала туристичких, хидропотенцијала, изградње инфраструктурних и других објеката од националног или регионалног  значаја, или која су као таква одређена Просторним планом Републике Србије, доноси се просторни план подручја посебне намене.

Просторни планови подручја посебне намене које је у периоду  од 2002. године до данас донела Влада Републике Србије, документи којима је планиран и уређен простор и објекти од националног интереса и којима је обухваћен  део територије АП Војводине, имају изузетан значај јер се њиховим спровођењем директно утиче на развој АП Војводине. 

Просторни планови које је донела Влада Републике Србије од 2002. године до данас.