Просторни планови у изради

Имплементација Просторног плана Републике Србије и Регионалног Просторног плана АП Војводине, представља саставни део просторног планирања. Спровођење ових стратешких докумената просторног планирања подразумева израду просторних планова подручја посебне намене.

Просторни планови чија је израда у току